Legislacja

Obowiązujące od 1.1.2020

7 stycznia 2020

Obowiązujące od 1.1.2020
(fot. screen)

W miniony – 2019 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano 2566 aktów. W roku poprzednim – mniej, choć także pokaźną liczbę bo – 2548, ale dziesięć lat wcześniej rok zamknięta cyfrą1837! Akty coraz bardziej szczegółowe, a nawet „doprecyzowujące”. To są już tysiące stron! Kilka lat temu ktoś ten proces nazwał „legislacyjną biegunką”, niestety nadal trwa.

Wróćmy do roku, który właśnie upłynął – jesteśmy przy liczbie 2566. Na koniec roku zrobiliśmy podsumowanie tych opublikowanych, dziś te obowiązujące z dniem 1 stycznia 2020 r. Poniżej zestawienie, które – zaznaczmy rzetelnie – choć nie wyczerpuje wszystkich powinno się Państwu przydać w codziennej pracy.

I jeszcze jedno zdanie, ważne zdanie. Nadal gdzieś w szufladzie „oczekujące” leży tak ważny projekt zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców – nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Jak długo tam będzie? Czekamy na ustawę definiującą urządzenia transportu osobistego – tu minister wypowiedział się, że powinna trafić do publikacji na wiosnę 2020. Czeka zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowego, sankcjonująca nasze prawo jazdy w wersji elektronicznej (w smartfonie). Itd. itp.

Czekamy także na te, których projekty nie są nam znane, choć zapowiedziane. (jm)

Obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dziennik Ustaw

(rok i nr pozycji)*)

Tytuł aktu

Zakres zmian

2019.1206

Rozporządzenie w sprawie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Akt wszedł w życie z dniem 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 2-6 rozdziału nr 3 – Egzamin państwowy, te właśnie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Te ostatnie zmiany - określane jako organizacyjne - dotyczą: pracy egzaminatorów, a dokładnie limitu egzaminów, które egzaminator może przeprowadzić w ciągu doby – czyli przy kat. B - 9, a w sytuacjach losowych 10; kat. B+E, C1, C – 6; kat. C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych

w ciągu doby.

Ważna dla zdających jest nowa procedura wyznaczania konkretnej godziny rozpoczęcia egzaminu. Będzie mniej stresu większy komfort zdawania egzaminu. Egzaminator więcej czasu na ocenę umiejętności przyszłego kierowcy.

2019.2463

Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dotyczą m.inn. opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; opłat za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – tu pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

2019.1778

Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ustalono, iż obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł. Minimalna stawka godzinową określono na - 17 zł.

2019.1073

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020

W swoim obwieszczeniu minister infrastruktury określił stawki opłaty paliwowej na rok 2020:

1) 138,49 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,

2) 306,34 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, 

3) 170,55 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

2019.735

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Minister finansów ogłasza się maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Ostateczną decyzje o wysokości opłat podejmują radni danego miasta, minister te maksymalne. Nowe stawki wzrosły. W sytuacji, gdy służby wezwą holownik, a tymczasem kierowca zdąży wrócić do swojego pojazdu zanim laweta przyjedzie na miejsce. W takim przypadku pojazd nie zostanie odholowany, ale oprócz mandatu kierowca będzie musiał zapłacić za wezwanie holownika. Tu stawką jest najczęściej połowa kwoty ustalonej za odholowanie samochodu.

2019.2141

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidział, że podczas każdej kontroli uprawnione służby (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, służby celne) będą spisywały stan licznika kontrolowanego auta i przekazywały te dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (part. 12 rozporządzenia, który dotyczy odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli). Dzięki temu, łatwiej będzie porównać kolejne odczyty drogomierza i wykryć ewentualne fałszerstwa. W ewidencji znajdą się również informacje o wymianie licznika i jego przebiegu, odczytane przez diagnostów. Odstępstwem od tej reguły będą jedynie działania prowadzone w ramach akcji, nastawione na skontrolowanie jak największej liczby kierowców np. akcja trzeźwy poranek i inne.

2019.870

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy –Kodeks karny

Nowelizacja ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny w zakresie: kontroli, odczytu i wymiany drogomierzy; dokonujących tych czynności. Przewidziano także nowy wykaz kar np. Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2019.2390

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

W akcie określono: szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, wysokość opłaty za dokonanie odczytu. Za dokonanie odczytu przewidziano opłatę w wysokości 50 zł. Ponadto dokonania odczytu przeprowadza się po:

1) pobraniu opłat,

2) przyjęciu oświadczenia,

3) pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd.

2019.2482

Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza. W oświadczeniu podpisujący je wskazuje także na przyczynę dokonanej wymiany. I podpisuje deklarację: jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2019.2519

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza – wymieniono 18. instytucji. Nadto wskazano, iż stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, niezwłocznie przekazuje to oświadczenie właśnie właściwemu organowi.

2019.2483

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Resort infrastruktury przygotował wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu oraz drugi - wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym. – w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdu.

2019.1579

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych usta

Ustawa m.inn. zmieniła ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wprowadzając zobowiązanie dla właściciela pojazdu (niebędącego nowym pojazdem) sprowadzonego z terytorium UE do jego rejestracji w czasie 30 dni, po tym terminie przewidziano karę administracyjną w granicach 200-1000 zł za nie zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 r., dotyczą tylko osób lub firm, które kupiły bądź kupią pojazd po 2 grudnia 2019 r.

2019.1272

Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Zielone tablice rejestracyjne. Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (czarne numery na zielonym tle). Będą one wydawane podczas rejestracji pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Zostanie również wprowadzony nowy znak legalizacyjny:

- z obwódką w kolorze czerwonym dla pojazdów elektrycznych,

- z obwódką w kolorze żółtym dla pojazdów zasilanych wodorem.

Dotychczasowe rejestracje nie muszą być wymienione. Zielony kolor na rejestracjach używa się od lipca 2019 r. Do użycia weszły tablice z zieloną czcionką korzystają z nich np. dealerzy samochodów.

2019.1271

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych dotyczy pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem – zielonych tablic rejestracyjnych.

2019.1180

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw