Legislacja

Obowiązujące od 1.1.2020

7 stycznia 2020

Obowiązujące od 1.1.2020
(fot. screen)

W miniony – 2019 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano 2566 aktów. W roku poprzednim – mniej, choć także pokaźną liczbę bo – 2548, ale dziesięć lat wcześniej rok zamknięta cyfrą1837! Akty coraz bardziej szczegółowe, a nawet „doprecyzowujące”. To są już tysiące stron! Kilka lat temu ktoś ten proces nazwał „legislacyjną biegunką”, niestety nadal trwa.

Wróćmy do roku, który właśnie upłynął – jesteśmy przy liczbie 2566. Na koniec roku zrobiliśmy podsumowanie tych opublikowanych, dziś te obowiązujące z dniem 1 stycznia 2020 r. Poniżej zestawienie, które – zaznaczmy rzetelnie – choć nie wyczerpuje wszystkich powinno się Państwu przydać w codziennej pracy.

I jeszcze jedno zdanie, ważne zdanie. Nadal gdzieś w szufladzie „oczekujące” leży tak ważny projekt zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców – nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Jak długo tam będzie? Czekamy na ustawę definiującą urządzenia transportu osobistego – tu minister wypowiedział się, że powinna trafić do publikacji na wiosnę 2020. Czeka zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowego, sankcjonująca nasze prawo jazdy w wersji elektronicznej (w smartfonie). Itd. itp.

Czekamy także na te, których projekty nie są nam znane, choć zapowiedziane. (jm)

Obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dziennik Ustaw

(rok i nr pozycji)*)

Tytuł aktu

Zakres zmian

2019.1206

Rozporządzenie w sprawie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Akt wszedł w życie z dniem 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 2-6 rozdziału nr 3 – Egzamin państwowy, te właśnie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Te ostatnie zmiany - określane jako organizacyjne - dotyczą: pracy egzaminatorów, a dokładnie limitu egzaminów, które egzaminator może przeprowadzić w ciągu doby – czyli przy kat. B - 9, a w sytuacjach losowych 10; kat. B+E, C1, C – 6; kat. C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych

w ciągu doby.

Ważna dla zdających jest nowa procedura wyznaczania konkretnej godziny rozpoczęcia egzaminu. Będzie mniej stresu większy komfort zdawania egzaminu. Egzaminator więcej czasu na ocenę umiejętności przyszłego kierowcy.

2019.2463

Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dotyczą m.inn. opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; opłat za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – tu pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

2019.1778

Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ustalono, iż obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł. Minimalna stawka godzinową określono na - 17 zł.

2019.1073

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020

W swoim obwieszczeniu minister infrastruktury określił stawki opłaty paliwowej na rok 2020:

1) 138,49 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,

2) 306,34 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, 

3) 170,55 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

2019.735

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Minister finansów ogłasza się maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Ostateczną decyzje o wysokości opłat podejmują radni danego miasta, minister te maksymalne. Nowe stawki wzrosły. W sytuacji, gdy służby wezwą holownik, a tymczasem kierowca zdąży wrócić do swojego pojazdu zanim laweta przyjedzie na miejsce. W takim przypadku pojazd nie zostanie odholowany, ale oprócz mandatu kierowca będzie musiał zapłacić za wezwanie holownika. Tu stawką jest najczęściej połowa kwoty ustalonej za odholowanie samochodu.

2019.2141

Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidział, że podczas każdej kontroli uprawnione służby (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, służby celne) będą spisywały stan licznika kontrolowanego auta i przekazywały te dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (part. 12 rozporządzenia, który dotyczy odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli). Dzięki temu, łatwiej będzie porównać kolejne odczyty drogomierza i wykryć ewentualne fałszerstwa. W ewidencji znajdą się również informacje o wymianie licznika i jego przebiegu, odczytane przez diagnostów. Odstępstwem od tej reguły będą jedynie działania prowadzone w ramach akcji, nastawione na skontrolowanie jak największej liczby kierowców np. akcja trzeźwy poranek i inne.

2019.870

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy –Kodeks karny

Nowelizacja ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny w zakresie: kontroli, odczytu i wymiany drogomierzy; dokonujących tych czynności. Przewidziano także nowy wykaz kar np. Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2019.2390

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

W akcie określono: szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, wysokość opłaty za dokonanie odczytu. Za dokonanie odczytu przewidziano opłatę w wysokości 50 zł. Ponadto dokonania odczytu przeprowadza się po:

1) pobraniu opłat,

2) przyjęciu oświadczenia,

3) pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd.

2019.2482

Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza. W oświadczeniu podpisujący je wskazuje także na przyczynę dokonanej wymiany. I podpisuje deklarację: jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2019.2519

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza – wymieniono 18. instytucji. Nadto wskazano, iż stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, niezwłocznie przekazuje to oświadczenie właśnie właściwemu organowi.

2019.2483

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Resort infrastruktury przygotował wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu oraz drugi - wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym. – w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdu.

2019.1579

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych usta

Ustawa m.inn. zmieniła ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wprowadzając zobowiązanie dla właściciela pojazdu (niebędącego nowym pojazdem) sprowadzonego z terytorium UE do jego rejestracji w czasie 30 dni, po tym terminie przewidziano karę administracyjną w granicach 200-1000 zł za nie zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 r., dotyczą tylko osób lub firm, które kupiły bądź kupią pojazd po 2 grudnia 2019 r.

2019.1272

Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Zielone tablice rejestracyjne. Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (czarne numery na zielonym tle). Będą one wydawane podczas rejestracji pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Zostanie również wprowadzony nowy znak legalizacyjny:

- z obwódką w kolorze czerwonym dla pojazdów elektrycznych,

- z obwódką w kolorze żółtym dla pojazdów zasilanych wodorem.

Dotychczasowe rejestracje nie muszą być wymienione. Zielony kolor na rejestracjach używa się od lipca 2019 r. Do użycia weszły tablice z zieloną czcionką korzystają z nich np. dealerzy samochodów.

2019.1271

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych dotyczy pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem – zielonych tablic rejestracyjnych.

2019.1180

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zmieniająca ustawę o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. „lex Uber”. Celem nowelizacji było wprowadzenie jednakowych dla wszystkich przedsiębiorców warunków prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób, zapewniając uczciwą i równą konkurencję, bezpieczeństwo pasażerów oraz skuteczną kontrolę prawidłowości wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej. Na kierowców nałożono więcej obowiązków. Wymagane od nich np. będą: licencja taxi, aktualne badania medyczne, zaświadczenia o niekaralności, specjalny przegląd, lampy i oznakowania samochodu.

2019.2525

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Minister Cyfryzacji przygotowując rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. wskazał, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc rozporządzenie poprzedzające czyli rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (2019.1270).

2019.2546

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Minister Cyfryzacji przygotowując rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. wskazał, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc rozporządzenie poprzedzające czyli rozporządzenie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2019.1288).

2019.2504

Rozporządzenie z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Minister Cyfryzacji wydał kolejne rozporządzenie dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tu w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

2019.2547

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Minister Cyfryzacji przygotowując rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. wskazał, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc rozporządzenie poprzedzające czyli rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2019.1274)

2019.2551

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP

W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP dokonano uzupełnień o: kod nadwozia, w tym w stosownych przypadkach cyfry uzupełniające, jeżeli dotyczy; maksymalną prędkość w km/h, jeżeli dotyczy; dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje.

2019.2493

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Pasażerowie zachowają do końca 2020 roku ulgi na przejazd u wszystkich przewoźników. Przedłużony został też okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych. Zmiany umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych.

2019.1123

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tzw. ustawa PEKAES-owa. Jej celem jest o przywracaniu połączeń autobusowych. To decyzja niezwykle ważna szczególnie dla małych miejscowości, które utraciły połączenia autobusowe. Ustawa ma działać przeciwko tzw. wykluczeniu komunikacyjnemu. Utworzony zostanie państwowy fundusz celowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zapisy ustawy weszły w życie 18 lipca 2019 r. część przepisów z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

2019.2504

Rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Rozporządzenie określa zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów oraz tryb i sposób ich wprowadzania.

*) W kolumnie pierwszej powyższego zestawienia o aktów prawnych linki odsyłają do tekstów przepisów, wszystkie dostępne są w wersji tekstów pierwotnych – ogłoszonych i ujednoliconych w zbiorze ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Dostęp do treści dokumentów w programie ePD jest zależny od posiadanych licencji.

Opr. Red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS na podstawie zbioru ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) oraz archiwum tyg. PD@N

Grupa IMAGE. ePrawoDrogowe [kliknij]

Słowa kluczowe epd Grupa IMAGE