Legislacja

Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury

19 stycznia 2018

Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, obecnie Ministerstwa Infrastruktury. Odpowiedzialny za drogi, transport drogowy i lotnictwo (fot. MIB)

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W sprawie prawidłowości zatrzymania prawa jazdy na podstawie prawomocnego wyroku sądu w kontekście decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami - występując w imieniu ministra infrastruktury i budownictwa - wypowiedział się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie. Wypowiedź jest odpowiedzią na interpelację posła Krzysztofa Sitarskiego (Interpelacja nr 16464). Sytuacja dotyczy kierowcy, któremu zatrzymano prawo jazdy kat. B, w związku z popełnionym przestępstwem (art. 42 par. 2 KK). Zgodnie z kodeksem karnym sąd zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. Starosta wydał decyzje o cofnięciu uprawnień i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Podstawą cofnięcia było orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W dokumencie stwierdzono istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B – bezterminowo. Poseł pyta co w takiej sytuacji ma zrobić osoba ubiegająca się o przywrócenie cofniętego uprawnienie i zwrot lub uzyskanie prawa jazdy do prowadzenia pojazdów silnikowych.

Decyzja starosty. Resort wyjaśnia, iż w przypadku osoby wobec której orzeczono zakaz kierowania pojazdami właściwy Starosta, po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 5 a także przepisem art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) wydaje decyzję administracyjną o: skierowaniu na badanie lekarskie, badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku zakazu na okres roku decyzja ta wydawana jest na okres roku.

Procedury przywrócenia uprawnień. Zgodnie z przepisem art. 103 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Wydając taką decyzję Starosta sprawdza czy oprócz zakazu kierowania pojazdami nie występują jeszcze inne przesłanki uniemożliwiające przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami. W przypadku jeżeli w wyniku badania lekarskiego osoba uzyskała orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami i jeżeli termin następnego badania lekarskiego został określony jako bezterminowy Starosta nie może wydać decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami do momentu dostarczenia przez osobę zainteresowaną orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy. Należy mieć jednak na względzie, że w przypadku kiedy orzeczenie stwierdzające przeciwwskazania do kierowani pojazdami wydał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy to orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami także musi wydać co najmniej taka jednostka. Po dostarczeniu takiego orzeczenia osoba będzie mogła ubiegać się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami.

I jeszcze jeden przepis ustawy o kierujących. - Należy wskazać, że w zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 pkt 3 lit a. ustawy o kierujących pojazdami osoba, której okres cofnięcia prawa jazdy był dłuższy niż rok, w celu przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami będzie musiała poddać się egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje – konkludował swoją odpowiedź Marek Chodkiewicz. (jm)