Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

24 maja 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, w trakcie którego przyjęto projekt ustawy o delegowaniu kierowców. Przedłożony przez ministra infrastruktur dokument dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Celem regulacji jest ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

Cel regulacji. Rada Ministrów przyjęła [kliknij] projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – poprzedni tytuł: Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego (numer projektu: UC124 [kliknij]). Rząd, wprowadzając rozwiązania dotyczące delegowania kierowców na terytorium Polski, chce przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE. Ponadto, poprzez uproszczenie obsługi administracyjnej, dotyczącej rozliczania kierowców w polskich firmach transportowych, nowe przepisy poprawiają sytuację krajowych przewoźników, którzy delegują kierowców za granicę, jak i samych kierowców – czytamy w komunikacie Rady Ministrów po odbytym 23 maja br. posiedzenia.

Najważniejsze rozwiązania. Proponowane przepisy będą dotyczyć przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego. Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium naszego kraju będzie:

- w przypadku przewoźnika z innego państwa UE - zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego - interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI); zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej - rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej;

- w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego spoza UE - zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie tego delegowania okazywane w trakcie kontroli drogowej.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów system kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę:

- drogową - wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;

- prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski - wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak poinformowano - nowe przepisy regulują ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Rozwiązania są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców. Rozwiązania mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców. Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg dotyczących naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

I konkluzja przywołanego komunikatu: - Rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną. Uproszczenie i usprawnienie tych czynności pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na międzynarodowym rynku przewozów drogowych.

Czy zaproponowane rozwiązania usatysfakcjonują branżę. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (jm)