Legislacja

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania - znamy tekst najbliższej nowelizacji

24 maja 2023

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania - znamy tekst najbliższej nowelizacji
Wykaz prac legislacyjnych. Nr wykazu 324. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij] (fot. screen)

Do uzgodnień trafił Nr wykazu 324. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Nowelizacja dotyczy egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało tekst projektu rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij] (nr wykazu prac legislacyjnych - 324 [kliknij]).

Ocena skutków regulacji. Oceniając skutki zaproponowanej regulacji autorzy projektu oceniają, iż rozwiązywany problem wynika z potrzeby pilnego podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 oraz z 2021 r. poz. 1426) jest związana z:

- postulatem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) dotyczącym umożliwienia procesu egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (dzsw) poza funkcjonalnościami profilu kandydata na kierowcę, do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców,

- finalizowanymi pracami legislacyjnymi w Sejmie RP nad ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel (druk nr 3050) określającą datę uzyskania uprawnień do kierowania w zakresie kategorii prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, BE lub T w dniu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, jak również w przypadku osoby egzaminowanej w zakresie ww. kategorii obowiązek przekazania przez egzaminatora informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego bezpośrednio po zakończeniu tego egzaminu.

- postulowanym uwzględnieniem potrzeby wydłużenia odpowiednio czasu trwania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy dla osób głuchoniemych przystępujących do tego egzaminu, zgłaszanej również przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i konsultowanym z Polskim Związkiem Głuchych i Instytutem Transportu Samochodowego.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Proces egzaminowania kandydatów na kierowców jest określany przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej w prawodawstwie danego państwa, przy uwzględnieniu przepisów unijnych dotyczących szkoleń i egzaminowania kandydatów na kierowców, jak również własnych wewnętrznych uwarunkowań i specyfiki krajowych podmiotów zajmujących się egzaminowaniem tych osób. Projektowane rozporządzenie nie odnosi się do regulacji europejskich i dotyczy zakresu spraw regulowanych polskim prawem krajowym. (jm)