Legislacja

Resort nie przewiduje zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych skrzyżowań linii kolejowych z drogami

25 kwietnia 2019

Resort nie przewiduje zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych skrzyżowań linii kolejowych z drogami
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie przejazdów kolejowo-drogowych swoją interpelację poselską Mirosława Nykiel zaadresowała do ministra infrastruktury. Sprawa - choć dotycząca problemu występującego w mieście i gminie Kęty - jednak zdecydowanie ogólnopolska. Resort odpowiada – w najbliższym czasie w Ministerstwie Infrastruktury nie przewiduje się podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie w przedmiotowym zakresie.

Pytania do ministra infrastruktury. Wobec faktu, iż wcześniejsza interwencja w Ministerstwie Infrastruktury nie przyniosła pożądanego efektu, tym razem posłanka zapytała ministra: Czy prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów dotyczących najmu przejazdów kolejowo-drogowych? Czy możliwe jest wprowadzenie do rozporządzenia zapisów dających możliwość odstępstw od ogólnej zasady? Czy przeprowadzono badania po wprowadzeniu rozporządzenia - czy i jak zmieniła się sytuacja w poszczególnych gminach, gdzie wprowadzono przepisy, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.

Odpowiedź resortu. Z upoważnienia ministra Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury informuje: - Na terenie gminy Kęty znajduje się 10 przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych, tj. nieposiadających statusu dróg publicznych (…). Obecnie w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w gminie Kęty prędkości rozkładowe wynoszą 40-50 km/h. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), do kategorii F zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych. Ww. skrzyżowania wyposaża się w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B. Ponadto przejazdy kolejowodrogowe i przejścia kategorii F są użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei a użytkownikiem. Rozporządzenie nie przewiduje wyjątków dla przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do zamieszkałych nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia przejazdy kolejowo-drogowe kategorii F zabezpieczane są najczęściej drągami rogatkowymi obsługiwanymi ręcznie. Zabezpieczenie drągów przed nieuprawnionym otwarciem stanowią kłódki zamykające przejazd a w przypadku większej liczby użytkowników każdy z nich posiada indywidualną, identyfikowalną kłódkę. Klucz powinien być przechowywany u użytkownika przejazdu w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym dostęp do niego oraz samodzielne otwarcie rogatek. Zabezpieczenie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii F zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A lub B wymagałoby przeprowadzenia kosztownych prac inwestycyjnych związanych z wyposażeniem ww. skrzyżowań w samoczynną sygnalizację przejazdową oraz przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Powyższe jest nieuzasadnione z uwagi na niski iloczyn ruchu na przejazdach na terenie gminy Kęty. Ponadto przejazdy kolejowo-drogowe kategorii F użytkowane są na podstawie odpłatnej umowy zawartej pomiędzy zarządcą kolei a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia. (…) Tu zaprezentowane zostały wstępne kalkulacji PKP oraz statystyki. - Dane zawarte w powyższej tabeli pozwalają stwierdzić, że zabezpieczenia na przedmiotowych przejazdach spełniają swoją rolę. (…) Dane zestawione powyżej pozwalają stwierdzić, że wprowadzenie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z późn. zm.) nie miało znaczącego wpływu na liczbę istniejących przejazdów kolejowo-drogowych kategorii F.

A. Bittel reasumuje: - Z uwagi na powyższe, w najbliższym czasie w Ministerstwie Infrastruktury nie przewiduje się podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie w przedmiotowym zakresie. (jm)