Legislacja

Resort sprawie podwyżek opłat za badania techniczne pojazdów

21 września 2020

Resort sprawie podwyżek opłat za badania techniczne pojazdów
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Kancelaria Sejmu RP/Rafał Zambrzycki)

Tadeusz Tomaszewski zaadresował do ministra infrastruktury interpelację (nr 9961) w sprawie opłacalności wykonywania przeglądów technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów. Poseł postanowił zainteresować ministra sprawą wysokości opłat za badania techniczne pojazdów.

Ceny badań technicznych. - Obecnie stacje kontroli pojazdów pobierają opłaty za badania techniczne na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261 ze zm.). To sytuacja praktycznie bez zmian od prawie 16 lat. W tym czasie zmieniła się stawka VAT z 22 na 23%. W związku z tym, że opłata urzędowa za badanie techniczne jest określona w kwotach brutto, spowodowało to przeniesienie wszystkich kosztów zmiany podstawowej stawki tego podatku jedynie na podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów. Od 2004 znacznie wzrosły stawki za prąd, gaz, wodę i ścieki kanalizacyjne, wysokość opłat lokalnych, a także koszty legalizacji, wzorcowania, wymiany urządzeń na nowe, utrzymanie infrastruktury obiektów itd. Niebagatelnym obciążeniem są wynagrodzenia pracowników, gdzie w 2004 r. płaca minimalna wynosiła 824 zł, a od 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł, co przy zatrudnieniu minimum dwóch pracowników daje różnicę 42624 zł w kosztach w skali roku. Ponadto dochodzą koszty pośrednie jak ZUS itd., a trzeba mieć świadomość, że są to pracownicy wysoko kwalifikowani. Następnym czynnikiem wskazującym wręcz na obowiązek zmiany tej stawki jest inflacja. Jak widać od czasu wprowadzenia tabeli opłat w 2004 r. koszty przedsiębiorców znacznie wzrosły. Nie zostało to przedsiębiorcom w żaden sposób zrekompensowane przez rząd. Z powyższego wynika, że problem jest naglący i pilny do załatwienia. Skutki takiego stanu rzeczy mogą przynieść nieopłacalność tej działalności, co w konsekwencji może doprowadzić do bankructw, a następnie zwolnień pracowników – uzasadniał autor wystąpienia. Pytał o ewentualnymi pracami resortu nad zmianą przywołanego rozporządzenia.

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiadając na interpelację posła sekretarz stanu w resorcie infrastruktury – Rafał Weber poinformował, że proponowana zmiana rozporządzenia z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (2004.2261 z późn. zm.) sugeruje podwyższenie opłat za badania techniczne dla wszystkich właścicieli i posiadaczy pojazdów, czyli skutkuje zwiększeniem wydatków dla większości obywateli i firm w Polsce. Pisze: - Należy mieć na uwadze, że utrzymanie pojazdu jest obowiązkiem, który wiąże się również z innymi wydatkami po stronie właścicieli tj. koszty eksploatacji pojazdu oraz obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym, obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów. I dalej minister podkreśla: - Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Projektowane przepisy w szczególności dokonują prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.) do polskiego porządku prawnego. Odnosząc się pytania drugiego uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Stąd szereg prawnych wymogów co do osoby przedsiębiorcy, obowiązek spełnienia większej liczby warunków do jej rozpoczęcia i wykonywanie jej pod nadzorem. Przedsiębiorca planujący rozpocząć taką działalność, musi zaakceptować przyjęte ustawowe warunki jej prowadzenia, w tym dotyczące dochodowości takiej działalności. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku stacji kontroli pojazdów. Ustawodawca uznał za zasadne określenie w przepisach powszechnie obowiązujących wysokości opłat za badania techniczne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 2261). Mając na względzie wskazane wymagania dotyczące działalności regulowanej, Minister Infrastruktury przygotowując projekt ustawy zakładający zmiany w systemie badań technicznych pojazdów nie przewidywał wprowadzenia częściowych rekompensat kosztów przeprowadzania badań technicznych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Zaproponowanie takiego rozwiązania może wzbudzać wątpliwość pod kątem uprzywilejowanego traktowania wybranej grupy przedsiębiorców. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa oraz decyzją ministra właściwego do spraw finansów publicznych. (jm)