Legislacja

Resort w sprawie kar dla diagnostów

16 lutego 2024

Resort w sprawie kar dla diagnostów
Paweł Gancarz podsekretarz dtanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. mat. prasowe Ministerstwa Infrastruktury)

Posłanka Krystyna Sibińska zapytała ministra infrastruktury czy wobec diagnostów samochodowych nie należy wprowadzić gradacji kar, aby za drobne błędy, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie byli karani pozbawieniem uprawnień zawodowych na 5 lat. Odpowiedzi udzielił wiceminister Paweł Gancarz.

Propozycja gradacji kar. Krystyna Sibińska w imieniu organizacji diagnostów samochodowych skierowała interpelację poselską do ministra infrastruktury [kliknij]. Przywołując ocenę, iż niesprawiedliwe jest, aby pozbawiać tę grupę zawodową uprawnień zawodowych na okres 5 lat w przypadku stwierdzenia choćby najmniejszego i drobnego uchybienia podczas wykonywania przez nich swoich codziennych obowiązków, które - jak podkreśla - nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przykładowym uchybieniem jest błąd literowy w numerze identyfikacyjnym VIN, czy niedopatrzenie polegający na braku regulacji ciśnienia w ogumieniu kontrolowanego pojazdu. Zostało postawione pytanie: - Czy wobec diagnostów samochodowych nie należy wprowadzić gradacji kar, aby za drobne błędy, które nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie byli karani pozbawieniem uprawnień zawodowych na okres 5 lat?

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiadając Paweł Gancarz wiceminister infrastruktury, przypomina, iż zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stacji kontroli pojazdów stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Starosta prowadzi zatem postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień diagnosty i wydaje decyzję jako organ I instancji. Uwzględniając opinie środowiska diagnostów oraz przykłady cofania uprawnień w przypadku popełnienia przez diagnostów przewinień „mniejszej wagi”, a także minimalne wymagania jakie nakłada na organ nadzoru załącznik V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014 r., str. 51, z późn. zm.) wiceminister informuje: - Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), w którym zostały zaproponowane zmiany przepisów dotyczących sankcji nakładanych na diagnostów. Należy podkreślić, że projekt wyżej wymienionej ustawy zakładał enumeratywny katalog przesłanek umożliwiających cofnięcie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych. Zgodnie z założeniami projektu organ nadzoru, oprócz ww. cofnięcia uprawnienia, mógłby w określonych przypadkach wydać postanowienie o obowiązku usunięcia przez diagnostę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub obowiązku ukończenia przez diagnostę w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia dodatkowych warsztatów doskonalenia zawodowego, a także zawiesić i przywrócić uprawnienie diagnosty do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów w drodze decyzji administracyjnej przy popełnieniu przewinień mniejszej wagi. Ponowne uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów diagnosta mógłby uzyskać po upływie 2 lat od dnia, w którym – zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami – Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego cofnął uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych.  Uprzejmie informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2540) nie został rozpatrzony przez podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2540) w ramach IX kadencji Sejmu, a w konsekwencji projekt ustawy podlegał dyskontynuacji prac parlamentu. Należy dodać, że Minister Infrastruktury podejmował jeszcze wcześniej próbę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących m.in. cofania uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych w ramach procedowanego w latach 2015-2018 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65), który wprowadzał gradację kar w zależności od charakteru i wagi przewinienia. Projekt ustawy określał przypadki, w których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego zawiesza, jak również cofa uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych.

Ponadto dowiadujemy się, iż niezależnie od powyższego w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności podjęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który dokona zmiany przepisów dotyczących systemu badań technicznych pojazdów, w tym uprawnień diagnosty do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. O decyzjach w zakresie regulacji podniesionych kwestii będziemy informowali. (jm)