Statystyka

Drogi 2023/2024

16 lutego 2024

Drogi 2023/2024
(fot. PIXABAY)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała aktualną statystykę drogową. GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. Jednocześnie zarządza siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 5102,3 km, na co składa się 1849,2 km autostrad i 3253,1 km dróg ekspresowych.

I oto najważniejsze statystyki.

W realizacji są 104 zadania o łącznej dł. 1302,8 km i wart. 53,3 mld zł: 87 zadań z RPBDK o łącznej dł. 1171,4 km (51 mld zł) i  17 zadań z PB100 o łącznej dł. 131,4 km (ponad 2,3 mld).

W przetargu są 42 zadania o łącznej długości 503 km: 34 zadania z RPBDK o łącznej dł. 435,2 km i 8 zadań z PB100 o łącznej dł. 67,8 km.

W przygotowaniu są kolejne zadania o łącznej długości 3306 km: zadania z RPBDK o szacowanej dł. 2652,7 km oraz obwodnice z PB100 o szacowanej dł. 653,3 km.

Podsumowanie roku 2023. Rok 2023 zamknęliśmy: oddaniem 19 zadań o łącznej długości 266,6 km; podpisaniem 16 umów na roboty budowlane. Łączna długość odcinków, dla których umowy zostały podpisane, to 216 km, a wartość 8,6 mld zł. Ogłoszeniem przetargów na 42 zadań, których łączna długości wynosi 530,6 km. Wydatkowaniem inwestycyjnym na kwotę około 15 mld zł.

Plany na rok 2024. Plan na 2024 rok zakłada: blisko 215 km wyniesie łączna długość odcinków dróg, na jakie ogłaszane są przetargi. Zaplanowano oddanie do ruchu ponad 175, km nowych dróg krajowych. Realizacja dużych inwestycji na drogach krajowych rozłożona jest na lata. I choć każdy z etapów realizacyjnych ma kluczowe znaczenie, to dopiero oddanie do ruchu jest tym momentem, w którym wieloletnia praca zaczyna przekładać się na realną poprawę czasu, komfortu i bezpieczeństwa podróży dla tysięcy kierowców. W tym samym czasie zaplanowano oddanie kierowcom łącznie 24,6 km autostrad, 117,1 km dróg ekspresowych, 10 km dróg z Programu budowy 100 obwodnic oraz 23,5 km dróg klasy GP w ciągu dróg krajowych. Na sprawny przebieg procesu inwestycyjnego, a tym samym liczbę oddawanych do ruchu w przyszłym roku kilometrów nowych dróg, wpływ ma przede wszystkim wydłużenie procesów związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla realizowanych obecnie odcinków. Chodzi o procedurę wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz przeprowadzaną w jej trakcie ponową ocenę środowiskową, w która zaangażowanych jest kilka urzędów. Brak decyzji ZRID przekładał się na późniejsze wejście wykonawcy na plac budowy. Z kolei w trakcie budowy na wydłużenie czasu realizacji inwestycji wpływ miały zdarzenia nieprzewidywalne, takie jak np. dodatkowe badania archeologiczne, warunki pogodowe, dodatkowe roboty związane z geologią. Pomimo tych przeszkód zawsze poszukujemy i dążymy do rozwiązań takich, aby nasze inwestycje zostały oddane do ruchu w możliwie najkrótszym technicznie terminie z zachowaniem właściwej jakości (…).

Źródło: GDDKiA