Legislacja

Resorty o działaniach dla poprawy jakości oświetlenia pojazdu

20 kwietnia 2018

Resorty o działaniach dla poprawy jakości oświetlenia pojazdu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy uświadamiamy sobie jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma poprawne oświetlenie pojazdu trzeba przekonywać kierowców? O działania mające na celu poprawę jakości oświetlenia posłanka Joanna Fabisiak zapytała ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji. Pytała o efektywność kampanii prowadzonych przez Policję w zakresie oświetlenia pojazdów, także o inne działania, także te, które resort zamierza podjąć i o ewentualny zakup przez Policję analizatorów świateł i zastosowania ich podczas drogowych kontroli oświetlenia. Stanowisko resortów przedstawili podsekretarz stanu, Marek Chodkiewicz oraz sekretarz stanu Jarosław Zieliński.

Stanowisko resortu infrastruktury. Jak się dowiadujemy resort infrastruktury podjął działania legislacyjne nad opracowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65), który zakłada istotne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów (w dniu 20 marca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie w RCL w ramach komisji prawniczej). Zgodnie z projektowaną ustawą, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad badaniami technicznymi, przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia diagnostów odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Jest to jednostka podległa ministrowi infrastruktury. Przyjęte rozwiązania mają na celu usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów, oraz implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Ponadto - jak informował Marek Chodkiewicz - w toku prac nad aktami wykonawczymi do procedowanej ustawy zmianie ulegnie również rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne, w którym planuje się m.in. zaktualizowanie wymagań dla przyrządów do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych oraz wprowadzenie obowiązku certyfikacji tych przyrządów wraz z odpowiednim okresem dostosowawczym. - Nowe regulacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych oraz podwyższenie jakości i wiarygodności badań wobec wprowadzenia obowiązku certyfikacji i okresowego sprawdzania (kalibracji i konserwacji) wyposażenia kontrolno-pomiarowego jak również archiwizacji wyników badań - podsumował minister.

Stanowisko resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jarosław Zieliński poinformował, że w 2018 roku Policja nie planuje zakupu przyrządów do badania świateł pojazdów. Przywołał też statystyki kontroli drogowych: w 2017 roku policjanci ujawnili 80 609 nieprawidłowości związanych z oświetleniem pojazdów mechanicznych oraz 67 971 w innych pojazdach, a w 2016 roku odpowiednio 67 754 i 61 344 ww. nieprawidłowości. Natomiast podczas kampanii pn. „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” zrealizowanej przez Policję w 2017 roku, policjanci skontrolowali 35 120 pojazdów i ujawnili 15 326 nieprawidłowości w ich oświetleniu. Z kolei w 2016 roku, podczas pierwszej edycji tej kampanii, ujawnionych zostało 11 837 takich nieprawidłowości. Kolejna edycja ww. kampanii jest planowana w 2018 roku. Resort podejmuje problematykę dotyczącą oświetlenia pojazdów również przy prowadzeniu akcji edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego, m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii pn. „Świeć przykładem” oraz działań kontrolno-prewencyjnych pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Do najczęstszych uchybień stwierdzonych podczas kontroli drogowych należą przepalone żarówki, uszkodzone klosze, zanieczyszczone reflektory oraz nieprawidłowo ustawione światła - pamiętajmy. (jm)