Legislacja

Rozporządzenie opublikowane / łagodzenie wchodzi w życie / zasady bezpieczeństwa obowiązują

17 maja 2020

Rozporządzenie opublikowane / łagodzenie wchodzi w życie / zasady bezpieczeństwa obowiązują
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.878). Pamiętajmy nadal obowiązują obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa.

Transport publiczny i niepubliczny. Media szeroko informują, iż można iść do fryzjera czy kosmetyczki, że będzie można wypić kawkę w ogródku kawiarnianym (w tym wypadku możemy zdjąć maseczkę), w szkołach rozpoczną się zajęcia stacjonarne itd. Pisaliśmy już o łagodzeniu ograniczeń w komunikacji miejskiej. Tu limit pasażerów podróżujących danym środkiem transportu określa jego zarządca, a może on wynosić ilość będącą połową miejsc siedzących lub ile wynosi 30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, w dalszym ciągu jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać pusta. Nadal wyłączony jest obszar przy kabinie kierowcy, nadal nie dotykamy przycisków (te najczęściej są zaklejone). Zacytujmy przepis rozporządzenia: § 16. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: (…) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi: a) połowa liczby miejsc siedzących albo b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych; (…).

Transport niepubliczny. Powyżej transport publiczny, w tym niepublicznym i w pojazdach prywatnych przewoźników (powyżej 9 osób) także nadal mam obowiązek zakrywania ust i nowa, tu limit pasażerów wynosi połowę dostępnych miejsc siedzących. Zacytujmy przepis rozporządzenia: § 16. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: (…) 3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zarobkowym transporcie drogowym osób – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; (…).

Pojazdy osobowe. Najbezpieczniejszym środkiem transportu nadal pozostaje własne auto. Pamiętajmy jednak, iż podróżując samodzielnie lub z osobą bliską zamieszkującą z nami nie musimy zakrywać ust i nowa, w innych wypadkach zasada ta obowiązuje. Przy okazji – nie ma limitu pasażerów, którzy mogą podróżować samochodem osobowym.

Rowerzyści. To także rower może okazać się tym bezpiecznym środkiem transportu. Pamiętajmy nas – rowerzystów obowiązuje zasada używania maseczek ochronnych, utrzymania dwumetrowego dystansu od innych rowerzystów lub pieszych, możemy korzystać z rowerów oferowanych przez wypożyczalnie miejskie.

Piesi. Między pieszymi nadal – 2. metrowy dystans, dziś nazywany dystansem społecznym. Tego ostatniego nie musimy utrzymywać idąc z dziećmi do 13. roku życia czy z osobami wspólnie zamieszkującymi. Nosimy maseczki, z wyjątkiem dzieci do lat 4. oraz osób wyłączonych np. ze względów zdrowotnym. Zacytujmy przepis rozporządzenia: § 16. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie: a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, zgodnie z ust. 2, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących; (…).

Obowiązek używania masek i innych. Zacytujmy przepisy rozporządzenia: Rozdział 8 Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych. § 17. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; 2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania. 2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie; 2) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; 4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania; 5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 6) kierującego statkiem, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 7) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze; 8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania; 9) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności; 10) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej; 11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2; 12) osoby przebywającej na terenie lasu; 13) jazdy konnej. 3. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia; 2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą; 3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej, o których mowa w § 7 ust. 4.

Przestrzegajmy obowiązujących zasad! (jm)

Słowa kluczowe koronawirus