Legislacja

Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców zawodowych - procedowanie na finiszu

2 marca 2023

Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców zawodowych - procedowanie na finiszu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, który resort zgłosił do Rządowego Centrum Legislacji w lipcu ubiegłego roku jest już po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą, z naniesionymi poprawkami jak również z komentarzami zgłoszonymi w trybie roboczym został „zwolniony” do końcowego procedowania [kliknij].

W ramach przeprowadzonych konsultacji i opiniowania zgłoszono uwagi, z których poniższe zostały uwzględnione - jak odnotowano w stosownym raporcie: - Istotnymi dla procesu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy były uwzględnione te uwagi, które mają wpływ na uproszczenie tego procesu i określenie wymagań, które są istotne dla wykonywanie zadań związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców wykonujących przewóz drogowy, w tym:

- odstąpienie od rezygnacji z potwierdzania pobrania profilu kierowcy zawodowego (pkz) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - wobec wprowadzenia możliwości pobrania pkz także przez osobę upoważnioną przez kierownika ośrodka,

- uchylenie przepisu nakładającego na ośrodek szkolenia obowiązek weryfikacji w pkz aktualności orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - podzielając argumentację, że nie jest rolą ośrodka szkolenia weryfikacja dokumentów, dokonana wcześniej przez organ administracji publicznej odpowiedzialny za prowadzone postępowanie administracyjne i proces decyzyjny związany z tym postępowaniem,

- uproszczenie w prowadzeniu dokumentów w odpowiadającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia albo jednostki systemu oświaty,

- znaczne uproszczenie prowadzenia książki przeprowadzonych zajęć,

- uznanie modułu za zawierającego zajęcia praktyczne, z uwzględnieniem również zajęć praktycznych: w sali lub na placu manewrowym ośrodka szkolenia,

- uchylenie przepisu, że w przypadku szkolenia prowadzonego w formie nauczania na odległość - każde logowanie wymaga potwierdzenia kodem wysyłanym na telefon osoby szkolonej,

- doprecyzowanie wymagań dla planu wykonania szkolenia,

- uproszczenie wpisywanie do pkz informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego albo w formie kursu okresowego, czy też o czasie i miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć,

- doprecyzowanie, że w ramach jednego kursu okresowego albo cyklu zajęć nie mogą powtarzać się moduły szkolenia okresowego,

- dopuszczenie nie tylko wykładów, ale również ćwiczeń, pokazów, prezentacji i testów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia,

- uchylenie przepisu, że specjalistyczne oprogramowanie powinno zabezpieczać przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,

- niepotrzebnego powtarzania wpisywania w pkz zakresu ukończonego szkolenia okresowego,

- wydawanie osobie szkolonej świadectwa kwalifikacji zawodowej również w postaci papierowej,

- doprecyzowanie w załączniku do projektu rozporządzenia metodyki i czasu prowadzenia zajęć.

Ponadto: - W toku opiniowania projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich (ZPP) wniósł propozycję, aby usprawnić pracę także na poziomie jednostek oświatowych i w określonych przepisach projektu rozporządzenia wprowadzić możliwość, żeby w jednostkach systemu oświaty dyrektor tej jednostki mógł upoważnić również osobę do wykonywania czynności w procesie szkolenia, tak jak to określono w projekcie w przypadku kierownika ośrodka szkolenia. Ponadto ZPP zwrócił uwagę na trzy pomyłki literowe i konieczność aktualizacji w projekcie publikatora tekstu jednolitego ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. O uwzględnieniu tych uwag poinformowano na posiedzeniu Zespołu Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST w dniu 23.11.2022 r. Następnie w dniu 29.11. 2022 r. na posiedzeniu plenarnym KWRiST zaopiniowała pozytywnie projekt rozporządzenia.

Ponadto mając na uwadze po konsultacjach projektu pisemną opinię wykonawcy systemu teleinformatycznego, uwzględniono tą opinię w określeniu przepisu przejściowego i końcowego, co ma ułatwić przeprowadzenie niezbędnych prac w tym systemie i w efekcie ma zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu szkolenia kierowców w okresie przejściowym.

Tymczasem czekamy na publikację. (jm)