Legislacja

Samochodowe tzw. martwe dusze znikną z CEPiK

29 maja 2024

Samochodowe tzw. martwe dusze znikną z CEPiK
(fot. PIXABAY)

Jak szacuje Ministerstwo Cyfryzacji w najbliższych dniach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut. Usunięte zostaną tzw. martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Aktualnie w bazie CEPiK zarejestrowanych jest 41,7 miliona pojazdów, z czego 26,7 miliona to samochody osobowe. Jednak zgodnie z przepisami przyjętymi w ubiegłym roku 10 czerwca 2024 nastąpi usunięcie z bazy CEPiK części z nich.

Przepis art. 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości [kliknij], co do zasady decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed 14 marca 2005 r. oraz dotyczące pojazdów, które przez okres 10 lat nie były ubezpieczane ani poddawane okresowym badaniom technicznym, o ile im podlegały, wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.". Cytujemy:

Art. 17. 1. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

3. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 1, może odbywać się przez publiczne obwieszczenie.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, nie później niż do dnia 10 marca 2024 r., przekaże właściwym starostom zestawienia sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy zmienianej w art. 2, niezbędne do przygotowania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 1) przepisu art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 nie stosuje się do pojazdów mechanicznych, w stosunku do których ich posiadacz nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, po wygaśnięciu ich rejestracji;

2) postępowania w sprawie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.”.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało tvn24.pl, że starostowie mogą poinformować obywateli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji aut poprzez publiczne oświadczenie. "W celu prawidłowej identyfikacji pojazdów podlegających 'wygaśnięciu' starostowie otrzymali od ministra cyfryzacji zestawienia, sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów" - wyjaśnił resort. Jak dodano, pojazd, co do którego decyzja o rejestracji wygasła, może podlegać powtórnej rejestracji.

"Technicznie w Centralnej Ewidencji Pojazdów dla pojazdów objętych zmianą zostanie ustawiony nowy status dla tych pojazdów wskazujący na wygaśnięcie decyzji o rejestracji" - wyjaśnił resort. (jm)