Legislacja

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym

18 marca 2019

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny. Tekst przekazany do Senatu RP [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na swoim 78. posiedzeniu w dniu 15 marca br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym dot. nieuprawnionych ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego.

Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił wniesione podczas procedowania poprawki. Nowelizacja zakłada m.in. co do zasady - zakaz wymiany drogomierza w pojazdach (poza sytuacją, gdy uległ on uszkodzeniu lub musi być wymieniona część pojazdu związana z licznikiem), ustawodawca przewidział karze 3-5 lat więzienia za ingerencję we wskazania drogomierza itd. Karana będzie każda ingerencja w prawidłowość pomiaru. Zacytujmy tu art. 2 uchwalonej ustawy: Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł rozdziału XXXVI otrzymuje brzmienie: „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym”; 2) po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu: „Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Eksperci wskazują, że 240 tys., czyli 1,27 proc. aut w Polsce, ma „przekręcony” licznik. Nieoficjalnie mowa jest nawet o 90% pojazdów zakupionych poza granicami kraju w celu ich sprzedaży. Termin „licznik” zamieniono na „drogomierz”. Za nieuprawnioną ingerencje uznano także działania za pomocą różnych środków czy sposobów, zakłócających poprawność jego funkcjonowania.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny została przesłana do Senatu RP. Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (jm)