Legislacja

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała… dwie minuty

2 grudnia 2022

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała… dwie minuty
Sejm RP. 1.12.2022. Posiedzenie Komisji Infrastruktury (retransmisja [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone rozpatrzeniu senackiej uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2827 [kliknij]). Trwało (sic!) …dwie minuty! Po powitaniach, zgłoszeniu przez Rafała Webera negatywnego stanowiska rządu, przystąpiono do głosowania. Wzięło w nim udział 32 posłów, ZA głosowało 15, przeciw - 17. Kolejnym etapem procedowania jest przedstawienie uchwały na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym, z wnioskiem o odrzucenie stanowiska Senatu RP.

W porządku dziennym (po zmianach) 67. posiedzenia Sejmu RP w dniu 2 grudnia br. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2827 [kliknij] i nr 2836 [kliknij]) przedstawi poseł sprawozdawca Tadeusz Chrzan.

Nowa rzeczywistość ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (jm)

Uzasadnienie Senatu RP Uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (cytujemy):

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, postanowił ją odrzucić.

W myśl art. 118 ust. 3 Konstytucji, wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania. Skutki finansowe realizacji ustawy muszą być elementem uzasadnienia każdego projektu ustawy, niezależnie od podmiotu, który występuje z inicjatywą.

Senat wziął pod rozwagę, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wymóg z art. 118 ust. 3 Konstytucji nie jest równoznaczny z obowiązkiem przedstawienia szczegółowych wyliczeń, tym niemniej uzasadnienie musi zawierać choćby prognozowane ramy finansowe. Brak nawet bardzo ogólnych skutków ekonomicznych wykonania ustawy, może zostać potraktowany jako naruszenie Konstytucji.

Poza wątpliwościami natury konstytucyjnej, Senatorowie uznali, że bez wiedzy o kosztach ustawy, nie sposób podjąć racjonalnej decyzji o jej poparciu.

Drugim argumentem za odrzuceniem ustawy są zastrzeżenia związane z art. 167 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Jedno z założeń ustawy to rozszerzenie katalogu przychodów wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego o dotację podmiotową albo celową, udzielaną z budżetu województwa. Mimo, że dotowanie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z budżetu województwa nie będzie obligatoryjne, ustawa powinna przewidywać mechanizm wsparcia finansowego tych jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się na przekazanie dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Senat podzielił stanowisko 220 posłów głosujących przeciwko przyjęciu projektu ustawy w Sejmie i uznał, że ustawa zasługuje na odrzucenie.