Legislacja

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto

3 stycznia 2017

Senacki projekt podatku akcyzowego dla rejestrujących auto
W Polsce zarejestrowanych jest 80% pojazdów wieku do 10 lat (fot. J. Michasiewicz)

Kancelaria Sejmu odnotowała wniesienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to projekt senacki, wnioskodawców reprezentuje senator Grzegorz Peczkis. Dotyczy on objęcia podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem samochodów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi.

Proponowane zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym – W rozdziale „Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu” w art. 72 określającym warunki rejestracji pojazdu ust. 1 pkt 6a w nowym brzmieniu: Rejestracji dokonuje się na podstawie (…) „6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;”. Nowe brzmienie proponowane jest także dla kolejnego ustępu: „1b. W przypadku nabycia samochodu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu.”.

Uzasadniając senatorowie zwracają uwagę, iż aktualnie obowiązujące ukształtowanie akcyzy wpływa także na strukturę posiadanych samochodów. I przywołują dane ACEA (European Automobile Manufacturers Association) ponad 80% samochodów zarejestrowanych w Polsce ma więcej niż 10 lat i jest to największy udział takiej kategorii pojazdów w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Znaczny udział samochodów starszych niż 10 letnie wpływa także na ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Celem ustawy jest, przy zachowaniu obecnych przychodów budżetowych z podatku akcyzowego na samochody, próba wyeliminowania zjawisk degradacji środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i takie ukształtowanie zachowań obywateli, aby nabywali samochody, w miarę możliwości nowsze, bezpieczniejsze, lepiej wyposażone oraz bardziej ekologiczne. Ponadto celem ustawy jest wyeliminowanie zjawiska rejestrowania bardzo drogich samochodów poza granicami Polski. W tym celu proponuje się: wyeliminowanie z definicji samochodów pojęć niejednoznacznych i objęcie podatkiem wszystkich pojazdów do 3,5 tony, wyłączenie z definicji samochodów elektrycznych oraz zwolnienie z podatku motocykli, samochodów zabytkowych oraz autobusów, oderwanie stawek akcyzy od wartości pojazdu i uzależnienie jej od pojemności silnika i europejskiej normy poziomu emisji spalin, przy jednoczesnym uwzględnieniu deprecjacji samochodów ze względu na ich wiek lub ponadnormatywnej deprecjacji w przypadku nadmiernego zużycia nabywanego samochodu, 4) wyeliminowanie obowiązującego dziś skokowego wzrostu obciążenia podatkowego, skłaniającego do manipulacji wartością (w przypadku samochodów używanych) lub do rejestracji za granicą (w przypadku samochodów nowych).

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. (jm)