Legislacja

Senat uchwalił. Pakiet antykryzysowy wraca do izby niższej

31 marca 2020

Senat uchwalił. Pakiet antykryzysowy wraca do izby niższej
(fot. Senat RP/Hubert Pielas)

Senat RP na swoim 8. posiedzeniu [kliknij] obradował wczoraj (do dzisiejszego ranka) nad pakietem ustaw nazywanym Tarczą antykryzysową. Senatorowie zgłosili wiele uzupełnień, doprecyzowań. Przedsiębiorcy – propozycjami senatorów – otrzymują większą pomoc. Przewidziano częstrze badania ludzi służby zdrowia pracujących z osobami zarażonymi. Przegłosowano także poprawki noweli specustawy wykreślające z niej zmiany w Kodeksie wyborczym (za poprawką głosowało 47 senatorów, przeciw – 29) i zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego (za głosowało 46 i 44 senatorów, przeciw 29 i 30.) - które wywołały tak wiele emocji. Dziś ustawami zajmie się Sejm RP, poprawki Senatu mogą być odrzucone bezwzględną większością głosów. Posiedzenie zaplanowano na godz. 13.00.

Procedowane ustawy uchwalone 28 marca 2020 r. wróciły do izby niższej w brzmieniu [kliknij]:

* Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki sejmowe nr 391, 391a oraz druk senacki nr 94 oraz nr 94A). Senat przyjął dziesięć poprawek (dwie w głosowaniu odrzucono). Miały one charakter doprecyzowujący oraz uzupełniający. Zaproponowano np. wyraźne określenie, iż raz w tygodniu obowiązkowe testy diagnostyczne na wykrycie SARS/CoV-2 ma być objęty personel szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych, ale też pracowników placówek handlowych. Koszty zostaną pokryte przez budżet państwa. Przepis ma obowiązywać do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Inna ważna propozycja senatorów to wprowadzenia dodatku - za pracę w godzinach nadliczbowych - w wysokości 50% wynagrodzenia, które otrzymają pracownicy placówek leczniczych, w których leczeni są pacjenci zarażeni koronawirusem. W ustawie tej pomieszczone są zapisy przewidujące kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności od rodzaju czynu za niestosowanie się do ogłaszanych ograniczeń.

* Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 299 oraz 299A oraz druk senacki nr 96, nr 96A, nr 96B i nr 96Z). Senatorowie zgłosili i ostatecznie poparli ok. 80 poprawek. Dotyczyły one oczywiście ochrony miejsc pracy, pomocy-wypłat świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

* Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk sejmowy nr 302 oraz druk senacki nr 95 oraz nr 95A i nr 95B). Senat zaproponował jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym (błędne odesłanie). Ustawa rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), których celem jest podejmowanie działań dla wsparcia firmom znajdującym się w trudnej sytuacji w związku z epidemia koronawirusa wraca do Sejmu.

Senat podczas swoich nocnych obrad przyjął wiele ważnych zmian ustaw pakietu tzw. tarczy antykryzysowej. Przyjął ponad 100 poprawek do nich, usunął m.in. zapisy w Kodeksie wyborczym. - Pierwotnie widzieliśmy ponad 2000 poprawek – mówił Tomasz Grodzki. Będą potrzebne dalsze inicjatywy ustawodawcze – komentował marszałek. (jm)

Komunikat Senatu RP:

Senackie poprawki do ustaw dotyczących walki z koronawirusem

Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią koronawirusa – poinformował po posiedzeniu Senatu Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. Izba we wtorek 31 marca nad ranem przyjęła kilkadziesiąt poprawek do pakietu trzech rządowych ustaw.

"Z powodu oczekiwań społeczeństwa senatorowie dokonali pewnej selekcji i podczas tego posiedzenia wprowadzili te poprawki, które uważali za najbardziej kluczowe" - podkreślił Marszałek Grodzki. "Była zgodna wola, że aby ta tama antywirusowa była coraz szczelniejsza, będą potrzebne kolejne inicjatywy ustawodawcze" - dodał.

Wśród poprawek, przyjętych przez Senat znalazło się rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia.  Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika - jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Senatorowie proponują ponadto zwolnienie ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. Zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne w razie utraty płynności a przedsiębiorcy mogliby także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy. „Rozszerzyliśmy ulgi dla pracodawców po to, aby ludzie nie zostali z głodowymi pensjami, a zakłady pracy mogły zachować ciągłość funkcjonowania” – podkreślił Marszałek Tomasz Grodzki. Jak zaznaczył, obowiązkiem państwa jest skutecznie pomóc tak, by przetrwały zarówno firmy, jak i pracownicy.

Zgodnie z inną poprawką Senatu wprowadzone zostały obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz  osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka. Senat chce także, aby każdy Polak mógł się odpłatnie przebadać na obecność koronawirusa. „Każdy obywatel naszego kraju powinien mieć prawo do testów, wykrywających zwłaszcza bezobjawowe nosicielstwo, a personel ochrony zdrowia, ekspedientki, kasjerki czy policjanci powinni podlegać szczególnej ochronie” – podkreślił Marszałek Tomasz Grodzki.

Senat zaproponował także utworzenie ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Senatorowie rozszerzyli także katalog przedsiębiorców, mogących się ubiegać o pomoc państwa o rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Przyznali także rolnikom oraz ich domownikom zasiłki w wysokości płacy minimalnej w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem. Zaproponowali także utworzenie Fundusz Płynności, którego celem miałoby być  wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Przyjęte przez Senat poprawki przewidują także rekompensaty państwa dla artystów, twórców, samorządowych instytucji kultury z tytułu odwołanych spektakli, koncertów, zajęć itp. Zasady ich wypłacania określić ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Marszałek Senatu zaznaczył, że senatorowie usunęli z ustawy wszelkie zapisy, które nie dotyczą walki z koronawirusem. Wymienił tu zmiany w Kodeksie wyborczym oraz zapisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego. "To jest czas walki ze straszną pandemią, która pustoszy świat, a nie czas na wprowadzanie zmian do Kodeksu wyborczego i na wprowadzanie regulacji dotyczących Rady Dialogu Społecznego. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć wtedy, kiedy bezpieczeństwo Polaków będzie zabezpieczone, a wyprawa do lokalu wyborczego nie będzie igraniem ze zdrowiem i życiem" – podkreślił Marszałek Grodzki.

Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm. Prof. Tomasz Grodzki wyraził nadzieje, że przynajmniej niektóre z poprawek Senatu znajdą uznanie w oczach Sejmu. "Szczególnie mam na myśli sprawy pracowników i wieku dzieci, od których przysługuje zasiłek" - powiedział. Dodał, że "byłby to bardzo zły sygnał dla społeczeństwa", gdyby Sejm poprawki Senatu odrzucił. Zwrócił uwagę, że część przyjętych przez izbę wyższą poprawek wniesionych zostało na wniosek rządu, w tym minister rozwoju Jadwigę Emilewicz.

Słowa kluczowe koronawirus Sejm RP Senat RP