Legislacja

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie, a stwierdzenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

18 października 2022

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie, a stwierdzenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu
(fot. PIXABAY)

Czy ostre hamowanie, zaburzenia równowagi czy problemu z chodzeniem uzasadniają skierowanie na badanie lekarskie? Taki problem miał do rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Sąd w swoim wyroku i jego uzasadnieniu wskazuje na dwie kwestie: skierowaniu na badania lekarskie, a jednocześnie fakt, iż dopiero orzeczenie lekarza przesądza o istnieniu przewiwskazań do prowadzenia pojazdów.

Na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim trafiła sprawa dotycząca skierowania kierowcy na badania lekarskie. Policjanci uznali, iż kierowca stwarzał zagrożenie na drodze, albowiem prowadził pojazd nierównomiernym torem jazdy, ostro hamował i przyspieszał oraz nie stosował się do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Zatrzymany do kontroli wskazywał on zaburzenia cech motorycznych, poprzez problemy z chodzeniem i utrzymaniem równowagi. Policjanci uznali także, iż tenże kierowca nie miał świadomości popełnionych naruszeń, nie posiadał wiedzy na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego, a kontakt z nim był utrudniony (spory ubytek słuchu). Zgodnie z obowiązującymi procedurami starosta uznając, iż istnieje zastrzeżenie do stanu zdrowia tego kierowcy w oparciu o art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących wydał decyzję kierując osobę na badania lekarskie. Kierowca odwoływał się itd. Sąd orzekł i uzasadniał i zdecydowanie trzeba to podkreślić [kliknij]: „że stwierdzenie braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy do uprawnionego lekarza, który na podstawie badania lekarskiego wydaje przewidziane prawem orzeczenie (por. wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2017 r., I OSK 2744/16, CBOSA). Skierowanie na badania lekarskie ma zaś na celu potwierdzenie, że w danym stanie zdrowotnym oznaczona osoba nie będzie stwarzać niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką bezpieczeństwa ruchu i od dyspozycji psychofizycznej kierowcy zależy bezpieczeństwo ruchu. Dla takiego bezpieczeństwa niezbędne jest czuwanie nad tym, aby osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o takie uprawnienie, ale także w okresie późniejszym, kiedy z tych uprawnień korzystają (por. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2015 r., I OSK 605/14, CBOSA).

Wskazać przy tym należy, że decyzja o skierowaniu na badania lekarskie nie przesądza jeszcze o istnieniu przeciwskazań do prowadzenia pojazdów w przypadku konkretnego kierowcy. Służy ona tylko do wyjaśnienia istniejących w tym względzie uzasadnionych zastrzeżeń.

Z podanych powyżej przyczyn Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem i dlatego skargę jako nieuzasadnioną - na podstawie art. 151 p.p.s.a. - oddalił. (jm)

Słowa kluczowe badania lekarskie starosta