Legislacja

Stacje ładowania, a płynność ruchu miejskiego?

2 października 2018

Stacje ładowania, a płynność ruchu miejskiego?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie lokowania stacji ładowania na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu poseł Krzysztof Sitarski zwrócił się do ministra energii.

Pytał: - Czy zajęcie miejsc pod stacje ładowania na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, w strefach ruchu będzie rozwiązaniem zintensyfikowanego ruchu miejskiego w godzinach szczytu w miastach? Interpelacja nawiązuje do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 2411 i 2411-A). Dodajmy, iż według stanu prawnego obowiązującego na dzień dzisiejszy – ustawa została uchwalona i ostatecznie opublikowana (Dziennik Ustaw nr 1356), obowiązuje z dniem 28 lipca 2018 r.

Odpowiedzi udzielił Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Na wstępie znajdujemy informację: - Art. 12b. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356) ustanawia, że organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) przy ogólnodostępnych stacjach ładowania: 1) na drogach publicznych, 2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od stanowisk postojowych przeznaczonych dla pozostałych pojazdów samochodowych. 2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, wyznacza się co najmniej w liczbie odpowiadającej liczbie punktów ładowania w danej lokalizacji. 3. Ze stanowisk postojowych, o których mowa w ust. 1, mogą korzystać wyłącznie pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe – przez czas ładowania. 4. Organ, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć stanowiska postojowe przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, również w miejscach, gdzie nie występują ogólnodostępne stacje ładowania, w celu promocji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

I konkluzja ministra: - Może zaistnieć konieczność wykorzystania miejsc na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w celu stworzenia wystarczającej ilości ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jednak nie musi to negatywnie wpłynąć na płynność ruchu miejskiego w godzinach szczytu. Należy również zauważyć, że z analiz zachowania użytkowników pojazdów elektrycznych wynika, że większość doładowań odbywa się w domu, z użyciem domowych ładowarek. I zakończenie odpowiedzi: - Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że wprowadzane przepisy funkcjonują od niedawna i kreują całkowicie nowy rynek. W związku z tym, Ministerstwo Energii na bieżąco analizuje efektywność wprowadzonych rozwiązań oraz opinie i postulaty obywateli, samorządów oraz przedstawicieli branż usług publicznych i w przypadku zidentyfikowania zagadnień problematycznych podejmie odpowiednie działania. (jm)