Legislacja

Szkolenie żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

2 listopada 2023

Szkolenie żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
(fot. wzór)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2023.2317) [kliknij]. Ten akt wykonawczy wejdzie w życie z dniem 10 listopada 2023 r.

Na postawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) minister infrastruktury zarządził wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2018.1885).

Zmiany dotyczą przepisów regulujących kwestie szkoleń żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (2022.2305 oraz 2023.347, 641, 1615, 1834 i 1872), zwanym dalej „żołnierzem dzsw”, który spełnia wymagany minimalny wiek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

W rozporządzeniu określono także wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenie przez żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Potrzeba podjęcia pilnie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2018.1885) związana była z postulatem, który wpłynął do Ministerstwa Infrastruktury z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) wobec braku możliwości, na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, generowania profilu kierowcy zawodowego w procesie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu - ta nowa forma pełnienia czynnej służby wojskowej - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (dzsw) została wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (2022.2305, z późn. zm.). Powoduje to, że jednostki wojskowe w procesie szkolenia żołnierzy dzsw nie mają możliwości pobierania profilu kandydata na kierowcę (pkk), a następnie udostępnienia jego ośrodkowi egzaminowania (WORD) po ukończonym szkoleniu żołnierza dzsw. W tej sytuacji, do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców, niezbędne jest umożliwienie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dzsw poza funkcjonalnościami pkk. I takie rozwiązanie proponuje się w zgłoszonym projekcie ww. rozporządzenia. Żołnierz dzsw nie będzie obowiązany informować jednostkę wojskową o pkk a jednostka wojskowa szkoląca żołnierzy dzsw, nie pobierając pkk, będzie mogła przeprowadzić ich szkolenie prowadząc książkę ewidencji osób szkolonych, kartę przeprowadzonych zajęć i wystawiać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. W związku z tym w projekcie rozporządzenia dla tego celu należy przywrócić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie dedykowane tylko dla żołnierzy dzsw. Zaproponowano termin wejścia w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, który powinien być wystarczający (ze względu na pilność sprawy) dla jednostki wojskowej dla przygotowania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez żołnierza dzsw. Sprawa ta była również przedmiotem spotkania roboczego z IWspSZ w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 17.04.2023 r. w wyniku którego oceniono wspólnie potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w tej sprawie. Według informacji IWspSZ w bieżącym roku planowane jest powołanie do dzsw ok. 30 tys. osób. (jm)