Legislacja

W sprawie wysokości opłat za uzyskanie uprawnień egzaminatora

2 listopada 2023

W sprawie wysokości opłat za uzyskanie uprawnień egzaminatora
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu określa wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu przez komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu oraz opłatę za wpis do ewidencji egzaminatorów i stawki wynagrodzenia członków przywołanej komisji weryfikacyjnej [kliknij].

Szef resortu w zmiany rozporządzenia zarządził na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2023 poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872).

Opublikowany akt wykonawczy definiuje pojęcia:

egzamin - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, przeprowadzany dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D i T lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;

oraz

komisja weryfikacyjna - należy przez to rozumieć komisję weryfikacyjną powoływaną przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określona jest w załączniku. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosić będzie 50 zł. W kolejnym załączniku znajdujemy wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnej. Stawki nie uległy zmianom.

Istota rozwiązań zawartych w rozporządzeniu oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia wynikała z Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589) zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy wskazano , że przepisy które zostały wydane na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 66 ust 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. W związku z powyższym zaistniała potrzeba podjęcia prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 10 listopada 2023 r. (jm)