Legislacja

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących

19 kwietnia 2017

Tachografy: nowe przepisy, nowe uprawnienia kontrolujących
(fot. Grupa IMAGE)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o tachografach (sygnowany datą 12. kwietnia). Z dniem publikacji nowego aktu straci moc jego poprzedniczka - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (2005.1494 z późn. zm.).

Jak uzasadniają autorzy projektu, głównym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 165/2014”. Istotą regulacji ma być zwiększenie skuteczności, bezpieczeństwa i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Jak się dowiadujemy w toku prac nad projektem zmian oraz uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych powstała nowa ustawa. Co nowego? Wprowadzono nowelizowany katalog naruszeń przepisów o używaniu tachografów, wykresówek i kart kierowców, podjęto próbę regulacji m.in. zagadnień związanych z homologacją typu tachografów i zatwierdzaniem warsztatów wykonujących instalację, sprawdzenia, przeglądy i naprawy tachografów. Poprawa egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym zwiększy przestrzegania obowiązujących przepisów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego - czytamy w dalszej części uzasadnienia. Przepisy dotyczące tachografów cyfrowych i analogowych mają być całościowo uregulowane w tej jednej ustawie. Przepisy mają być uproszczone i uporządkowane, ujednolicona terminologia, zmienione odniesienia do rozporządzeń. Tu dla przykładu, w ustawie - Prawo o ruchu drogowym proponuje się zastąpienie sformułowania „urządzenie rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku” słowem „tachograf”. Wśród nowości zakaz produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży urządzeń lub przedmiotów wykonywanych lub przeznaczonych do celów manipulowania tachografami. Te czynności mają być zagrożone kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia jej do lat 2. Natomiast jeżeli w trakcie kontroli drogowej kontrolujący znajdą dowody pozwalające podejrzewać manipulacje przy tachografach pojazd będzie skierowany do warsztatu w celu dokonania dodatkowych badań. To całkiem nowe uprawnienie dla Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej i służby celnej. W projektowanych przepisach proponuje się wprowadzenie zasady składania oświadczeń dotyczących spełniania określonych wymagań, bez konieczności składania zaświadczeń wydawanych przez określone podmiotu. Proponuje się także uproszczenie procedur wydawania zezwoleń. Dopuszcza się składania wniosków także w formie elektronicznej, używania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ustawodawca zaostrzył przepisy karne. Poszerzony został wykaz naruszeń: np. „fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcy - grzywna 2000 pln”. Celem ustawy jest zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego – konkludują twórcy projektu.

Skrócony został termin ponownych uzgodnień międzyresortowych, projekt był także rozpatrywany na posiedzeniu Komitetu do Spraw Europejskich. Uwagi resortów miały być zgłoszone do dnia 19.4 br. (jm)