Legislacja

Tekst rozporządzenia w końcu opublikowany

16 września 2022

Tekst rozporządzenia w końcu opublikowany
Dziennik Ustaw z dnia 15 września 2022 r. poz. 1951. Dziennik Ustaw z dnia 15 września 2022 r. poz. 1951. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego [kliknij] (fot. screen)

Z dniem 17 września br. w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Rozporządzenie podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu wczorajszym - pozycja 1951 [kliknij].

Rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego to akt wykonawczy wydany na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) określa:

1) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”;

2) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, zwanemu dalej „naruszeniem”;

3) tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

4) sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

W ewidencji prowadzonej w systemach teleinformatycznych (w formie elektronicznej) Policji gromadzone są informacje dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego ujawnionych lub stwierdzonych przez: Policję oraz inne organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenia w ruchu drogowym lub do prowadzenia czynności wyjaśniających lub postępowań w sprawach tych naruszeń, przekazane Policji przez te organy do celów prowadzenia ewidencji. Wpisywane są naruszenia oraz liczba punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

I jeszcze jedno ważne przypomnienie: ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierującego wpisanego do ewidencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca popełnienia ostatniego z naruszeń wpisanych do ewidencji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r. (jm)