Legislacja

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy czy od 14 lipca?

7 lipca 2023

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy czy od 14 lipca?
RCL. Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2023 r., poz. 1234. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel [kliknij] (fot. screen)

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy ustawodawca według projektu resortu cyfryzacji pojawił się w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Ustawa została opublikowana 29 czerwca, wchodzi w życie z dniem 14 lipca br. Jednak! Wyjątkiem jest właśnie tymczasowe prawo jazdy. To obowiązuje z dniem określonym w komunikacie ministra.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel [kliknij] została opublikowana 29 czerwca br., wchodzi w życie z dniem 14 lipca br. ale z wyjątkami. Tu cytat z ustawy: Art. 84. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: (…)  2) (…) art. 39, (…), które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;. Czyli wyjątki obejmują regulacje wprowadzające nowy dokument - adresowany do kandydatów na kierowców, którzy właśnie zdali egzamin państwowy - to tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Niecierpliwy młody kierowca, który po zdanym egzaminie chce pobrać stosowną aplikację, a więc natychmiast dokumentować się prawem jazdy nie będzie jednak miał tak natychmiast tej możliwości.

To, że tymczasowe elektroniczne prawo jazdy to dobre rozwiązanie wypowiedziało się już wielu ekspertów, praktyków i zainteresowanych. Tymczasem jednak autorzy ustawy przewidzieli, iż wejście w życie zapisu jest uzależnione np. decyzji resortu cyfryzacji o dyspozycji systemu. Przewidziano więc i zapisano w przywołanej ustawie - cytat: Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Kwestie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy ustawodawca szczegółowo omówił w artykule nr 39 omawianej ustawy. Z jej delegacji zostanie wydane też rozporządzenie wykonawcze, ale… tego brakuje.

Dziś bezpłatny webinar z Ministrem Cyfryzacji Januszem Cieszyńskim i ekspertami z Centralnego Ośrodka Informatyki. [kliknij] (jm)