Legislacja

A jednak! Zarówno zmiany dot. tzw. punktów karnych jak i tymczasowego prawa jazdy nie obowiązują od jutra!

30 czerwca 2023

A jednak! Zarówno zmiany dot. tzw. punktów karnych jak i tymczasowego prawa jazdy nie obowiązują od jutra!
(fot. screen)

Ustawodawca znowelizował kwestie dotyczące redukcji tzw. punktów karnych i tymczasowego elektronicznego prawa jazdy. Ustawy opublikowane. Co jednak nie znaczy, że przywołane zmiany obowiązują z dniem 1 lipca! Nie! Wbrew wielu informacjom prasowym one obowiązują z dniem wynikającym z określonego komunikatu ministra cyfryzacji. Czyli? Czekamy na rzeczone komunikaty i następnie rozporządzenia wykonawcze. Czyżby system nie był gotowy? Tego nie wiemy. Widzimy, że uchwalane prawo coraz bardziej zawiłe.

RCL. Dziennik Ustaw z 16 czerwca 2023 r. poz. 1123. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] (fot. screen)

Pakiet zbijania tzw. punktów karnych. Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw z 16 czerwca 2023 r.  pod numerem pozycji 1123 opublikowało ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Data wejścia w życie ustawy - 1 lipca 2023 r., ale z wyjątkami.

Te ostatnie dotyczą także regulacji kwestii tzw. punktów karnych. I tu zacytujmy art. 8: Art. 8. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) w art. 17: 1) w ust. 1: a) w zdaniu pierwszym wyrazy „pojazdami silnikowymi oraz motorowerami” zastępuje się wyrazami „pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami”, b) w zdaniu drugim wyrazy „pojazdem silnikowym lub motorowerem” zastępuje się wyrazami „pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem”; 2) w ust. 2 i 3 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „1 roku”; (…) 3) uchyla się ust. 6; 4) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6f w brzmieniu: „6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. (…)

Wróćmy do informacji o rzeczonych wyjątkach i zacytujmy stosowny fragment art. 22: Art. 22. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 2 pkt 1-5, pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2-11, oraz pkt 9-13, art. 5 pkt 16, art. 10 oraz art. 13-15, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2) art. 2 pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 2 i pkt 7, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) art. 1 pkt 9 i 10, art. 2 pkt 8 lit. a, art. 5 pkt 7-15 oraz pkt 20-22, które wchodzą w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18; 4) art. 5 pkt 18, który wchodzi w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21; 5) art. 8, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.

I dla ułatwienia czytania cytujemy art. 20 w pełnym jego brzmieniu: Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego gotowe do organizacji szkoleń, niestety nie mają rozporządzenia wykonawczego. Nie ma też możliwości technicznych, bo nie ma komunikatu, a co za tym idzie terminu. Czyli kierowcy „zdobywają” tzw. punkty karne na zasadach obowiązujących od 17 września 2022 r., nie mają też możliwości ich pomniejszenia po dobrowolnym zgłoszeniu się i odbyciu szkolenia.

RCL. Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2023 r., poz. 1234. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel [kliknij] (fot. screen)

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel [kliknij] została opublikowana wczoraj, czyli 29 czerwca br., wchodzi w życie z dniem 14 lipca br. ale z wyjątkami. Tu cytat z ustawy: Art. 84. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: (…)  2) (…) art. 39, (…), które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;. Czyli wyjątki obejmują regulacje wprowadzające nowy dokument - adresowany do kandydatów na kierowców, którzy właśnie zdali egzamin państwowy - to tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Niecierpliwy młody kierowca, który po zdanym egzaminie chce pobrać stosowną aplikację, a więc natychmiast dokumentować się prawem jazdy nie będzie jednak miał tak natychmiast tej możliwości.

To, że tymczasowe elektroniczne prawo jazdy to dobre rozwiązanie wypowiedziało się już wielu ekspertów, praktyków i zainteresowanych. Tymczasem jednak autorzy ustawy przewidzieli, iż wejście w życie zapisu jest uzależnione np. decyzji resortu cyfryzacji o dyspozycji systemu. Przewidziano więc i zapisano w przywołanej ustawie - cytat: Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Kwestie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy ustawodawca szczegółowo omówił w artykule nr 39 omawianej ustawy. Z jej delegacji zostanie wydane też rozporządzenie wykonawcze, ale… tego brakuje.

Podsumujmy: Zdecydowanie trudno czytać uchwalane zawiłe prawo. Z dniem jutrzejszym nie zmieniają się regulacje dotyczące usuwania tzw. punktów karnych, do word-u też w tej sprawie nie mamy po co się wybierać, kursów ujmujących np. 6 punktów tez nie ma, i nie wiadomo jak będą wyglądało. Z tym samym 1 lipca br. szczęśliwi młodzi kierowcy nie pobiorą aplikacji „tymczasowe elektroniczne prawo jazdy”.

Czekamy na rzeczone komunikaty i następnie rozporządzenia wykonawcze - tymczasem nie ma ich. (jm)