Legislacja

Tzw. turystyczne znaki drogowe

8 marca 2021

Tzw. turystyczne znaki drogowe
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wypowiedziały się w sprawie montowania przy drogach tablic informujących o zabytkach i miejscach atrakcyjnych turystycznie znajdujących się na wskazanym na znaku terenie. Kierujący często nie znają walorów przyrodniczych czy turystycznych mijanych terenów. Sytuację tę może poprawić ustawiane tzw. turystycznych znaków drogowych. Czyja to inicjatywa i odpowiedzialność?

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W sprawie zamontowania przy drodze S5 na odcinku Wrocław-Poznań tablic informujących o zabytkach i miejscach atrakcyjnych turystycznie znajdujących się na wskazanym na znaku terenie, poniżej przedstawiam następującą informację – w imieniu resortu infrastruktury wypowiedział się Rafał Weber, sekretarz stanu [kliknij].

Po pierwsze przywołał rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2019.2310) według którego stosuje się następujące znaki dla obiektów i atrakcji turystycznych na danym terenie: - E-22a „samochodowy szlak turystyczny", - E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym", - E-22c „informacja o obiektach turystycznych". Natomiast w celu wskazania kierunku do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych stosuje się znaki E-7 do E-12 i E-12a (drogowskazy do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych).

Kolejna kwestia to umieszczanie znaków drogowych. Organizację ruchu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (2017.784). Zgodnie z przepisami § 11 pkt 4 tego rozporządzenia, zadania umieszczania oraz utrzymywania znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowe znaki szlaków rowerowych realizowane są przez zainteresowane organizacje turystyczne. - Należy również wskazać, że na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. organ zarządzający ruchem rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. Wobec powyższego organizacja turystyczna zainteresowana umieszczeniem na drodze znaku oznaczającego samochodowy szlak turystyczny lub obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, występuje do właściwego dla danej drogi organu zarządzającego ruchem – w przypadku drogi krajowej nr S5 do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – z wnioskiem o wprowadzenie oznakowania do organizacji ruchu. Należy zaznaczyć, że taki tryb obowiązuje każdy podmiot wnioskujący o zmianę organizacji ruchu, a wniosek taki jest rozpatrywany przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem. Organ ten analizuje możliwość umiejscowienia projektowanych znaków pod kątem obowiązujących przepisów wykonawczych w zakresie umieszczania znaków drogowych oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie podejmuje decyzję w przedmiotowym zakresie (zatwierdzając, odsyłając w celu uzupełnienia, bądź odrzucając projekt organizacji ruchu) - wyjaśnił wiceminister.

Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Minister kultury - Piotr Gliński [kliknij] - wyjaśnił: - Właściwość służb konserwatorskich w kontekście zamieszczania znaków informacyjnych o zabytkach, występuje jedynie w przypadku zaznaczenia formy ochrony, jaką jest objęty dany obiekt. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 200 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Wzór i wymiar znaku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. nr 30, poz. 259). (jm)