Legislacja

10-krotnie wyższy mandat

8 marca 2021

10-krotnie wyższy mandat
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy będzie podwyżka mandatów za śmiecenie? Planowana jest 10-krotna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska i resort sprawiedliwości projektują zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko środowisku. W efekcie kierowców, ale też pieszych może dotknąć znacząca podwyżka mandatu za zanieczyszczanie dróg, ulic, placów, chodników, trawników lub zieleńców.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Sprawiedliwości pracują nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163 [kliknij]). Proces legislacyjny skutkuje zmianami m.inn. w następujących ustawach: Kodeks wykroczeń, Kodeks karny oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 - Kodeks wykroczeń wprowadza się znaczącą zmianę w karaniu:

* test aktualny: Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

* test projektowany: Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny od 300 złotych do 5000 albo karze nagany.

Autorzy projektu uzasadnili: - W art. 2 wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Wprowadzono zmianę w art. 145, która podwyższa karę grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych z aktualnie obowiązującej do 500zł na od 300zł do 5000 zł. Analogicznie, wprowadzono zmianę w art. 154 § 2 podwyższającą karę grzywny za zaśmiecanie gruntów polnych. Ww. zmiana ma na celu zmniejszenie zaśmiecania miejsc publicznych i wynika z napływających sygnałów o zwiększonej liczbie zaśmiecania miejsc publicznych. Czyli za wyrzucenie niedopałka, kubka po napoju, wzrośnie maksymalnie z 500 do 5000 złotych - 10. krotnie. Dodajmy, iż w zmienionym porządku strażnik będzie mógł nałożyć mandat tylko do wysokości 500 zł. Karę grzywny powyżej tej kwoty (w wysokości do 5 tys. zł) będzie wymierzał sąd.

Niestety straż miejska za zaśmiecanie miejsc publicznych mandaty nakłada nieczęsto, ale problem zdecydowanie jest widoczny. Czy zmieni się – tak powszechne - podejście do kwestii śmiecenia na ulicach i chodnikach? (jm)