Legislacja

Ułatwienia dla niepełnosprawnych kierowców

5 lutego 2021

Ułatwienia dla niepełnosprawnych kierowców
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, którego celem jest uproszczenie procesu starania się o tytułowe uprawnienia. Niepełnosprawnym starającym się o uprawnienie do pozostawianie pojazdu na tzw. kopercie - w okresie trwania stanu epidemii i 90 dni dalej – ma być łatwiej, pomoże w tym operator pocztowy.

Trwają konsultacje i opiniowanie zaproponowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Źródło: art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów dotyczących udostępniania danych kontaktowych przez osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej oraz z oczekiwań środowiska osób niepełnosprawnych, związanych z uproszczeniem procedury składania i odbioru karty parkingowej, w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Autorzy projektu zaproponowali zmodyfikowany wniosek o wydanie karty parkingowej oraz uproszczone zasady jego składania, odbioru karty. Zaplanowano także, iż regulacja będzie obowiązywała w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W tym okresie wniosek może zostać złożony przez wskazaną w rozporządzeniu osobę lub placówkę, ale też za pośrednictwem operatora pocztowego. Podobnie z odbiorem. Jeszcze dziś niepełnosprawny stosowny wniosek musi dostarczać do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności osobiście (nawet nie przez pełnomocnika). Po wejściu w życia nowelizacji dostarczenie wniosku i odbiór gotowej karty będą możliwe także drogą pocztową.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 7. dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oceniający – tę jednak spóźnioną regulację – wskazują na brak wskazania o umieszczaniu danych wydawanych kart w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co umożliwia sprawdzenie, czy uprawnienie nie jest np. fałszywe itd. Niestety prawo parkowania na tzw. kopercie często jest nadużywane przez kierowców nieuprawnionych. (jm)