Legislacja

Bezterminowa karta parkingowa dla niepełnosprawnego?

7 stycznia 2021

Bezterminowa karta parkingowa dla niepełnosprawnego?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Według informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, nie będzie powrotu do bezterminowej karty parkingowej dla niepełnosprawnego kierowcy.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014 r., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność. Czyli nawet jeżeli karta została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraciła swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Od 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (2013.1446 z późn. zm.) zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. W art. 8 ust. 5c ustawy – Prawo o ruchu drogowym brzmi: - 5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat. I w ten sposób zakończył się w Polsce czas wydawania uprawnień bezterminowych.

Od tego czasu wielokrotnie wraca kwestia powrotu do karty postojowej bezterminowej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jednak nie przewiduje zmian prawa w tym zakresie. Swoją decyzję uzasadniają faktem, iż taka sytuacja rodziła i może rodzić patologie, nadto byłaby niezgodna z przepisami innych krajów Unii Europejskiej. Obowiązują przepisy określające, że osoba niepełnosprawna otrzyma kartę parkingową na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Oznacza to, że osoby legitymujące się orzeczeniem wydanym na okres dłuższy niż 5 lat, albo na trwałe, otrzymają kartę parkingową tylko na 5 lat. Według danych ministerstwa rodziny i polityki społecznej na dzień 16 listopada 2020 r. liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na stałe wynosiła 1 684 921, w tym aktywne karty parkingowe posiadały 277 838 osoby. (jm)

Źródła:

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. – Prawo o ruchu drogowym (1997.98.602 z późn. zm.)

* Ustawa z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (2013.1446 z późn. zm.)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (2014.870 z późn. zm.)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (2014.818)