Legislacja

Uporządkowanie i ujednolicenie ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

14 lipca 2020

Uporządkowanie i ujednolicenie ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort Infrastruktury przygotował rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 70 wykazu prac legislacyjnych). Celem projektowanego rozporządzenia jest uporządkowanie i ujednolicenie przepisów w ramach istniejącego aktu prawnego, bez potrzeby wydawania odrębnego rozporządzenia - zapisano w uzasadnieniu.

Zakres zmian. Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy zawarte w załącznikach 1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2019.2311 oraz 2020.862) w zakresie niektórych znaków i sygnałów drogowych. Regulacja określa warunki techniczne, warunki umieszczania oraz konstrukcje dla niektórych znaków pionowych. Zmiany obejmują m.in.:

- umożliwienie stosowania znaków D-51 „automatyczna kontrola prędkości” i D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej;

- zmiany w zakresie wymiarów znaku D-51. Wprowadzona zostanie możliwość stosowania znaków D-51 z grupy wielkości, która pozwoli na lepszą widoczność znaków;

- doprecyzowanie przepisów określających sposób oznakowania stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, poprzez wskazanie, że stanowiska wyznaczone znakiem P-20 „koperta” powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej;

- sprostowanie błędu w opisie rys. 10.3. Strzałka kierunku jazdy na wprost wraz z symbolem roweru na sygnalizatorze kierunkowym S-3a dla kierujących rowerem;

- zmianę przepisów dotyczących warunków umieszczania progów zwalniających. Projektowane zmiany dają organom zarządzającym ruchem na drogach większą elastyczność w zakresie umieszczania progów zwalniających przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych;

- zmiany w przepisach dotyczących stacjonarnych urządzenia rejestrujących. Projekt uzupełnia przepisy rozporządzenia o regulacje dotyczące zasad umieszczania urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej, zawarte wcześniej w uchylonym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (2013.366), które stanowiło realizację upoważnienia zawartego w art. 129h ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. I inne.

Uzasadnienie zmian. Poprawa widoczności znaków, wpłynie na skuteczniejsze oddziaływanie prewencyjne przedmiotowych znaków na kierujących pojazdami, a w rezultacie na zmniejszenie ilości przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowanie znaków świetlnych z grupy wielkości „duże” na drogach dwujezdniowych w tunelach autostrad i dróg ekspresowych pozwoli na zmniejszenie wielkości znaków świetlnych w tunelach dróg wskazanych kategorii, co pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z budową tuneli. „Zbiorcza tablica informacyjna” precyzyjniej informuje podróżnych o obiektach przy drodze np. stacji paliw. Ten szeroki zakres doprecyzowania ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie przepisów w ramach istniejącego aktu prawnego, bez potrzeby wydawania odrębnego rozporządzenia regulującego problematykę lokalizacji urządzeń rejestrujących.

Zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. (jm)