Legislacja

Ustawa opublikowana. Zmiany w word-ach, opłatach za egzamin od 1.1.2023

14 grudnia 2022

Ustawa opublikowana. Zmiany w word-ach, opłatach za egzamin od 1.1.2023
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Procedowanie zakończone, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami uchwalony 4 listopada br., podpisani i ostatecznie opublikowany w dniu 13 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2589 [kliknij]. Obowiązywanie z dniem 1 stycznia 2023 r. Opisaliśmy sytuację w word-ach, mówiliśmy o pauperyzacji egzaminatorów, relacjonowaliśmy ich protesty, szczegółowo kolejne etapy procedowania ustawy [kliknij].

Jakie będą opłaty? Jakie wynagrodzenia egzaminatorów? Jak zmieni się sytuacja wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego? Itd. To dalsze nasze pytania.

Tymczasem przypomnijmy brzmienie nowych artykułów ustawy – Prawo o ruchu drogowym: Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r. Poz. 2589 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami:Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 56 dodaje się art. 56a i art. 56b w brzmieniu:

Art. 56a. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Art. 56b. Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 56a ust. 1, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (jm)