Legislacja

Rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego – podpisane i opublikowane, ale…

12 grudnia 2022

Rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego – podpisane i opublikowane, ale…
Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 2558. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij]

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało ministra infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie brd. „Zdobywcy” tzw. punktów karnych w wysokości powyżej 24 będą musieli zapłacić za kurs 500 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ministra cyfryzacji. Czyli…, czyli nie wiadomo kiedy, albowiem wciąż brakuje niezbędnej funkcjonalności CEPiK.

9 grudnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2022.2558 [kliknij]). Konieczność przygotowania rozporządzenia wynikała ze zmiany delegacji ustawowej. Z uproszczenia procedury kierowania przez starostę na to szkolenie osoby, która przekroczyła limit 24 pkt - rezygnacji ze skierowań w formie decyzji administracyjnej.

Wysokość opłaty za kurs wyniesie 500 zł. Osoba skierowana na te zajęcia nie będzie musiała już obowiązkowo zdawać egzaminu państwowego, wystarczy omawiany kurs. We wrześniu br., Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury m.in. wyjaśniał [kliknij]: - Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym. Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian. Oznacza to, że obecnie kursy reedukacyjne nie są prowadzone. (…) Rozpoczęcie prac nad tym rozporządzeniem nie oznacza wprowadzenia nowego obowiązku, polegającego na uczestniczeniu w kursie reedukacyjnym kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne.

Opublikowane właśnie rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002). Które brzmi: „2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Zmienione brzmienie wynika z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (2021.1997) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2021 r. Zmiana polegała na dodaniu, iż komunikat jest ogłaszany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i miejscu publikacji, czyli już nie dzienniku urzędowym ministra informatyzacji, a w Dzienniku Ustaw RP.

Problem polega na sytuacji - niezmiennej od lat - braku określonej, niezbędnej funkcjonalności CEPiK [kliknij]. Sytuacja wydaje się patowa, a rozporządzenie może okazać się martwe. Jednak eksperci już wiele miesięcy wcześniej wskazywali, iż zamiast baz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców można w tej sytuacji skorzystać np. z ewidencji kierowców pozostającej w dyspozycji Policji.

Czyli? Poprosiliśmy o wypowiedź naszego eksperta, którą opublikujemy w najbliższych dniach. (jm)