Legislacja

Ustawy pomocowe dziś w Senacie RP

30 marca 2020

Ustawy pomocowe dziś w Senacie RP
8. posiedzenie Sejmu RP, 27/28 marca 2020 r. Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy przygotowane przez rząd ustawy tzw. tarczy antykryzysowej (fot. Sejm RP. Łukasz Błasikiewicz)

Dziś, 30 marca 2020 r. o godzinie 15.00 rozpocznie się 8. posiedzenie Senatu RP. Obrady będą odbywały się przy zachowaniu zasad szczególnych, które zostały wprowadzone w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz ograniczeniami w dostępie do budynków parlamentu. Porządek obrad – pakiet ustaw tzw. tarczy antykryzysowej uchwalone w sobotę rano przez Sejm RP. Ustawy z projektu rządowego oparto się na pięciu filarach: wsparcie służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych, a także – co dla rządu jest priorytetem – utrzymanie miejsc pracy.

Procedowane ustawy uchwalone 28 marca 2020 r. w brzmieniu [kliknij]:

* Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki sejmowe nr 391, 391a oraz druk senacki nr 61). Ustawa ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Zakłada m.in. nadanie możliwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych, możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także umożliwienie wojewodom wydawania decyzji o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii. Dziś ustawa będzie procedowana w senackiej Komisji Zdrowia.

* Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 299 oraz 299A oraz druk senacki nr 96). Ustawa ma na celu wprowadzenie szczególnych rozwiązań umożliwiających udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. W ustawie proponuje się m.in. takie rozwiązania jak: zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy oraz przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). Ponadto ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie wyborczym rozszerzając katalog podmiotów uprawnionych do głosowania korespondencyjnego. Dziś ustawa będzie procedowana w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

* Ustawa o zmianieustawy o systemie instytucji rozwoju (druk sejmowy nr 302 oraz druk senacki nr 95). Na mocy ustawy Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom. PFR będzie działał w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy zwalczania skutków COVID-19. PFR ma być uprawniony m.in. do udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom. Dziś ustawa będzie procedowana w senackich: Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że prace będą maksymalne szybkie. Senatorowie nie wykluczają poprawek. (jm)

Komunikat Senatu RP:

8. posiedzenie Senatu – zapowiedź

Marszałek Senatu RP prof.Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów zdecydował o przesunięciu na  poniedziałek, 30 marca br. na godz.15.00 terminu 8. posiedzenia Senatu, zwołanego pierwotnie na wtorek, 31 marca br.

Senat rozpatrzy ustawy dotyczące walki z epidemią koronawirusa i jej skutków, stanowiące tzw. tarczę antykryzysową.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (projekt rządowy ) wprowadza kolejne instrumenty w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Daje m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych. Umożliwia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wojewodowie będą mogli wydawać decyzje o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wyłączone ze skierowania do pracy będą m.in. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, samotnie wychowujące dziecko do 18 lat i wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowela umożliwia w trybie uproszczonym powrót do czynnego zawodu pielęgniarkom lub położnym z 5-letnią przerwą w jego wykonywaniu. Wprowadza też instytucję izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana przez władze publiczne wobec osób o lekkim przebiegu choroby, niewymagającym bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych. Za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń ustawa wprowadza kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy ) wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. Proponuje się m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r., i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r., z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesięce; przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. Nowela przewiduje też wypłacanie zleceniobiorcom i samozatrudnionym świadczenia postojowego w wysokości do ok. 2 tys. zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy, a także obniżenie o 90% czynszu najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki mają zakaz normalnego funkcjonowania. Dzięki ustawie sklepy będą mogły w niedziele przyjmować, rozładowywać i wykładać towar na półki. Gminom wolno będzie odstąpić od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które z powodu epidemii straciły płynność finansową. Nowela wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzając katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom. Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, ale także przez ich nabycie, tj. z obecnego kapitału zakładowego.

Ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia Senatu zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Senatorowie obradować będą w trzech salach: Sali Plenarnej, sali 217 oraz sali 182. Senatorowie zajmą miejsca na salach według parytetu ustalonego przez Marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów zachowana zostanie bezpieczna odległość. Wszystkie sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich  miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury do głosowania, która poza Salą Plenarną znajduje się także w dwóch pozostałych salach.

Przy posiedzeniu Senatu pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu.

Do dyspozycji Senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny. Wszystkim osobom, wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura. Senatorowie będą wypełniać kwestionariusz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Senatu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych w związku z występowaniem SARS-CoV-2. Pozostałe osoby będą wypełniać kwestionariusz zgodnie z zarządzeniem nr 7 Marszałka  Sejmu z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 3 w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Słowa kluczowe koronawirus Sejm RP Senat RP