Legislacja

Uzupełnione sprawozdanie nadzorujących ośrodki szkolenia kierowców

28 listopada 2017

Uzupełnione sprawozdanie nadzorujących ośrodki szkolenia kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i transportu w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami. Akt stanowi realizację upoważnienia określonego w art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Z chwilą jej wejścia w życie moc utraci akt poprzedzający, czyli rozporządzenie z 10 stycznia 2013 r.

Projekt określa zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, a tu: wynikających z prowadzenia rejestrów i ewidencji; związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; wynikających z realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. Zaproponowano nowy wzór zbiorczego sprawozdania. Ten został zaktualizowany i uzupełniony o dodatkowe rodzaje kontroli. Od nowa zdefiniowanej kontroli doraźnej i wprowadzonej nowej kontroli - kontroli problemowej. W celu podniesienia jakości przeprowadzanych analiz, dodane zostały do wzoru sprawozdania informacje o łącznej liczbie wszystkich podmiotów oraz osób (instruktorów i wykładowców) wpisanych do właściwych rejestrów i ewidencji oraz informacje o łącznej liczbie wszystkich wydanych poświadczeń dla ośrodków szkolenia kierowców. Dzisiaj te informacje o ośrodkach szklenia kierowców, podmiotach prowadzących szkolenie, instruktorach oraz wykładowcach są przekazywane do resortu jako informacje dodatkowe do obowiązującego wzoru sprawozdania. Proponuje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia w okresie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

Mamy nową propozycję sprawozdania z wykonywanego nad ośrodkami szkolenia nadzoru. Czy i kiedy resort przeanalizuje jakość sprawowania tego właśnie nadzoru? (jm)