Legislacja

W CEPiK coraz więcej informacji o pojeździe

17 lutego 2020

W CEPiK coraz więcej informacji o pojeździe
Korzystajmy z informacji dostępnych w usługach MÓJ POJAZD i HISTORIA POJAZDU – CEPiK-u (fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 15 lutego w życie weszło rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (2020.241). Do centralnej ewidencji trafi jeszcze więcej informacji dotyczących pojazdów.

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem wynikają z regulacji dokonanych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (2019.870). Ustawa ta rozszerzyła zakres danych gromadzonych w CEPiK, wprowadziła nowe kategorie danych o: wymianie drogomierza (przekazywane przez stacje kontroli pojazdów dane dotyczące daty i przyczyny wymiany drogomierza); o odczycie drogomierza (przekazywane przez służby kontroli pojazdów w trakcie kontroli drogowej dane dotyczące daty dokonania odczytu po wymianie drogomierza, przyczynie odczytu, jego wyniku; a w przypadku braku możliwości odczytu o rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości; dacie i godzinie wprowadzenia danych; numerze dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu; podany zostanie kod stacji kontroli pojazdów; informacja o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu; informacja o złożeniu określonego w ustawie oświadczenia (art. 81b ust. 5)); informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego; data wygaśnięcia polisy OC; data zgłoszenia o kradzieży i odnalezienia pojazdu; data dodatkowego badania technicznego; informacja o szkodach istotnych. Najnowszą nowelizacją opublikowanego rozporządzenia rozszerzono zakres szczegółowych danych został określony w rozporządzeniu w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Przepisy mają za cel przeciwdziałanie procederowi manipulowania wskazaniami drogomierza oraz ochronę nabywców pojazdów z rynku wtórnego np. ochronie przed zakupem pojazdu którego dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) jest zatrzymane.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego br. z wyjątkiem obowiązujących z dniem 15 marca zmian dotyczących odczytu wskazań drogomierza w momencie badania technicznego, jednostki mary, braku możliwości odczytu oraz danych o wymianie drogomierza o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli.

Do CEPiK 2.0 trafią coraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące historii pojazdów. Korzystajmy z informacji dostępnych w usługach MÓJ POJAZD i HISTORIA POJAZDU. (jm)