Legislacja

Przejście dla pieszych podzielone wysepkami. Stanowisko resortu infrastruktury

17 lutego 2020

Przejście dla pieszych podzielone wysepkami. Stanowisko resortu infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwa dyskusja publiczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa pieszych, także przed wejściem na przejście dla pieszych i na nim. Opinie skrajnie rożne, zaproponowane rozwiązania chwalone i krytykowane. Zgłoszono wiele wątpliwości, postawiono wiele pytań. Dziś pytanie poselskie i odpowiedź resortu infrastruktury dotyczące przejścia dla pieszych podzielonego wysepkami.

Pytanie. Poseł Ryszard Galla zwraca uwagę na przejścia dla pieszych przedzielone wysepkami. Przypomina, iż w takim przypadku – zgodnie z obowiązującymi przepisami – mamy do czynienia z dwoma odrębnymi przejściami dla pieszych. Jak powinien zachować się pieszy? Ten po wejściu na wyspę azylu dla pieszych musi ponownie upewnić się o możliwości wejścia na drugą część jezdni. Autor wypowiedzi pisze: - Przykładowo, jeżeli kierowca porusza się prawym pasem jezdni, a z lewej strony na przejście dla pieszych z azylem wchodzi pieszy, to kierowca w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie musi takiej osobie ustąpić pierwszeństwa (de facto tego pierwszeństwa kierowca musi ustąpić dopiero wtedy, kiedy dana osoba wchodzi z wyspy azylu na prawą część jezdni, choć ze względów czysto prewencyjnych lepiej ustąpić już tego pierwszeństwa wcześniej, ponieważ wielu pieszych nie traktuje wyspy azylu jako miejsca, w którym ponownie powinni oni upewnić się o możliwości bezpiecznego wejścia na jezdnię). I tu R. Galla formułuje swoje pytanie: - W świetle zaproponowanego przez Pana rozwiązania pieszym trzeba będzie ustępować pierwszeństwa już wtedy, kiedy będą oni chcieli wejść na przejście, będąc jeszcze po lewej stronie na chodniku, podczas gdy kierowca porusza się prawym pasem. Rodzi to moim zdaniem wiele pytań, ponieważ przejścia dla pieszych z wyspami azylu to także bardzo szerokie przejścia dla pieszych, których pokonanie może zajmować pieszym nawet kilkanaście sekund. Czy w takim przypadku kierowca poruszający się prawym pasem będzie zmuszony do odczekania tych kilkunastu sekund i przepuszczenia pieszych idących od lewej strony, tak aby zachować się zgodnie z przepisami? Musi to być poddane gruntownej analizie i ocenie rządu. Pyta: W jaki sposób chce Pan uregulować reguły pierwszeństwa lub też jaki wpływ będzie miała Pańska propozycja zmiany przepisów w kwestii pierwszeństwa pieszych w stosunku do przejść dla pieszych przedzielonych wysepkami azylu, o których mowa w trzecim akapicie tej interpelacji, zwłaszcza w kontekście szerokich przejść dla pieszych?

Stanowisko resortu infrastruktury. - Odpowiadając na interpelację nr 999 Posła Ryszarda Galla, w sprawie woli wprowadzenia przez rząd przepisów przyznających pierwszeństwo pieszym przed wejściem na przejście dla pieszych, przedstawiam poniższe informacje. Projektowane zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) przewidują rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych. Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu. (…) Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie stanowić będą zasadę ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, co za tym idzie dotyczyć będą wszystkich przejść dla pieszych, również tych o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszych – o których mowa w przedmiotowej interpelacji. Z uwagi na charakter zmian nie wpłyną one na pogorszenie warunków ruchu drogowego w tych miejscach.

To o zaproponowanym projekcie nowelizacji określającym zasadę ruchu także na przejściach dla pieszych. I szczegółowe stanowisko w sprawie przejść z wyspą azylu – oddajmy głos Rafałowi Weberowi, sekretarzowi stanu w resorcie: - Odnosząc się do kwestii zmian zasad ruchu na przejściach dla pieszych z wyspą azylu, należy wskazać zapisy art. 13 ust.8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pozostają bez zmian. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni. Co za tym idzie kierujący pojazdem będzie zobowiązany do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych do którego ten kierujący się zbliża (przejście dla pieszych na jezdni którą porusza się kierujący pojazdem). Jednocześnie wskazuję, że dostosowanie prędkości do warunków ruchu na drodze, jak również dokładna obserwacja drogi, przejścia dla pieszych i jego okolicy pozwalają kierującym pojazdem odpowiednio reagować na zmiany w ruchu drogowym, w tym bezpiecznie zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.

Czy mamy nadal wątpliwości? (jm – tygodnik@prawodrogowe.pl)