Legislacja

W taryfikatorze już jest nowe naruszenie i nowe mandaty

3 lipca 2023

W taryfikatorze już jest nowe naruszenie i nowe mandaty
(fot. Grupa IMAGE)

Oto właśnie mamy już zakaz wyprzedzania się ciężarówek, gdy nie ma trzech pasów ruchu. Czyli weszły w życie przepisy, których celem było ograniczenie tzw. wyścigów słoni. Także z 1 lipca br. obowiązuje opublikowane dzień wcześniej rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Ustawa i rozporządzenie w wersji tekstu rzeczywistego i ujednoliconego dostępne w najnowszej wersji ePD – ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO.

Czy kierowcy ciężarówek nadużywali manewru wyprzedzania, czy jechali w niektórych sytuacjach wg zasady, że duży może więcej, trudno ocenić. Pamiętajmy jednak, że to są zawodowcy, regularnie szkoleni, a samochody badane, którzy pracują na drodze realizując transport. I tu przewoźnicy wskazują na zagrożenie jakie powodują młodzi kierowcy samochodów osobowych. Jednak kierowcy pojazdów osobowych odetchnęli. W komentarzach przewija się opinia, że na wielu drogach przydatny byłby trzeci pas.

Ustawowy zakaz wyprzedzania. W ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw – tekst rzeczywisty (2023.1193) [kliknij]. i ujednolicony (1994.127.627) [kliknij] zapisano nowe przepisy, które obowiązują z 1 lipca br. [kliknij].

(grafika – Grupa IMAGE)

W art. 16 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojawił się nowy ustęp w brzmieniu: „2a. Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.”.

Z kolei w art. 24 ustępy 13 i 14 w brzmieniu: „13. Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. 14. Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.”.

Rozporządzenie - nowe naruszenie i grzywna (tekst rzeczywisty - [kliknij] oraz tekst ujednolicony [kliknij]. W opublikowanym 30 czerwca br. i obowiązującym 1 lipca rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w tabeli B w części III „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów” dodano:

- w części E „Wyprzedzanie” wiersz oznaczony lp. 101a w brzmieniu: Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii Nlub N3*** zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy – grzywna 1000/2000 pln;

- w części J „Autostrady i drogi ekspresowe” wiersz oznaczony lp. 154a w brzmieniu: Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii Nlub N3*** lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni – grzywna 500 pln.

Ustawa i rozporządzenie w wersji tekstu rzeczywistego i ujednoliconego dostępne w najnowszej wersji ePD – ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO [kliknij]. (jm)