Legislacja

W życie wchodzi ustawa o elektromobilności

22 lutego 2018

W życie wchodzi ustawa o elektromobilności
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W życie wchodzi ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wyjaśnijmy, iż część przepisów wejdzie w życie w roku 2019, 2020, 2023, 2025, 2026, 2028. Akt, co do zasady, wchodzi w życie właśnie z dniem 22 lutego br., ale wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Cel regulacji. Jej obowiązywanie oznacza zniesienie akcyzy na samochody elektryczne (w 2020 r. na pojazdy nowoczesne hybrydowe plug-in), pojazdy te mogą mieć przywilej jazdy buspasami (decyzja samorządów), w miastach mogą powstawać strefy czystego transportu. Przypomnijmy - celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, a także stworzenie zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym: w rozdziale 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach dodano oddział VI pt. Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi; w Dziale V. Kontrola ruchu drogowego, rozdziale 1 Uprawnienia Policji i innych organów dodano przepis upoważaniający strażników gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu; dodano także przepis informujący, iż do dnia 1 stycznia 20126 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Natomiast zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Już od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego stosownym rozporządzeniu. Taka nalepkę, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Pojawiające się wątpliwości. Czy dzięki regulacjom tej ustawy w transporcie publicznym nastąpi wymiana taboru na nowy z pojazdami z napędami alternatywnymi? Zdecydowanie tak, pojawia się tutaj jednak wiele pytań, jak np. podatkowe aspekty takich przecież drogich inwestycji. - Czy jeśli gmina zakupi tabor oraz stacje i urządzenia do jego ładowania, a potem wydzierżawi go spółce świadczącej usługi, to przysługiwać jej będzie prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT od tego zakupu? - pytają samorządy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup taboru autobusowego, stacji szybkiego ładowania oraz urządzeń do wolnego ładowania. (jm)