Legislacja

Po raz piąty termin przesunięty. Nowy ogłosi minister (do dwóch lat). Tymczasem obowiązują dotychczasowe przepisy

27 lutego 2018

Po raz piąty termin przesunięty. Nowy ogłosi minister (do dwóch lat). Tymczasem obowiązują dotychczasowe przepisy

A jednak. wiadomo, że nie 4 czerwca 2018 r., termin na podstawie sprawności i możliwości wdrażania Centralnej Ewidencji Kierowców, ogłosi minister cyfryzacji, a do tej chwili wszystko jak dotychczas. Terminów może być nawet kilka, a wynika to z przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia systemu CEPiK 2.0, w ramach którego stopniowo będą uruchamiane jego kolejne funkcjonalności. Jednak proces ten powinien zakończyć się w okresie najbliższych dwóch lat.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawca – minister cyfryzacji. Jak zaplanowano ustawa ma wejść w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. Cel: - Projektowana ustawa, sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926). I ostatecznie: - Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych - czytamy w uzasadnieniu. I konsekwencje zaplanowanej zmiany: - projekt uzależnia również terminy migracji danych dotyczących ośrodków szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, a także dotyczących osób i jednostek uczestniczących w procesie nabywania uprawnień od terminów wskazanych w komunikacie ministra właściwego ds. informatyzacji. Analogicznie przepisy przewidują uzależnienie rozpoczęcia pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis do rejestrów i ewidencji w/w osób i jednostek od terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie i gromadzenie tych danych w centralnej ewidencji kierowców. Jednocześnie projekt przewiduje, że do momentu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie i gromadzenie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dania wejścia w życie niniejszej ustawy.

Niezbędne jest dostosowanie przepisów następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 poz. 978, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2001).

Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych (z terminem 7. dni), następnie będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów (najbliższy termin 1 marca), i tak rozpocznie się znana już nam ekspresowa ścieżka legislacyjna. Czy posłowie mogą odrzucić projekt? (jm)