Legislacja

Procedowanie zmiany w ustawie o kierujących

1 marca 2018

Procedowanie zmiany w ustawie o kierujących
Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury mówił: w 2017 r. z ulg przy egzaminie praktycznym w WORD – w skali całego kraju -skorzystało 400 osób (fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski)

W porządku obrad 59. posiedzenia Sejmu RP przewidziano sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 224). Projekt dotyczy zniesienia dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia oraz utworzenia strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, projekt trafił do Sejmu w czerwcu 2017 r., 7 lipca został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury, I czytanie w komisji odbyło się 13 grudnia, 29 wpłynęło stanowisko rządu i odbyła się praca w komisji, powstało sprawozdanie podkomisji (25.1.2018).

I właśnie 27 lutego na posiedzeniu plenarnym, poseł sprawozdawca Rafał Weber przedstawił stanowisko komisji. Podczas II czytania, tej krótkiej, bo przewidującej trzy przepisy, nowelizacji zgłoszono poprawkę i w związku z tym została ponownie skierowana do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury. Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury odniósł się to spraw związanych z kosztami egzaminów i zmian systemowych. Mówił: w 2017 r. z ulg przy egzaminie praktycznym w WORD - w skali całego kraju -skorzystało 400 osób (czyli jest to bardzo mała skala), nadto WORD-y zgodziły się na przejęcie takich kosztów. Czyli nie ma potrzeby, aby zapewniać środki z budżetu państwa. Co do zmian systemowych w sprawie zaopatrzenia WORD-ów w pojazdy dla niepełnosprawnych rząd takich inwestycji nie planował. Nadto każdy samochód, do każdej niepełnosprawności musi być przygotowany inaczej - podsumował Chodkiewicz.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktura, która rozpatrzyła zgłoszoną podczas obrad plenarnych poprawkę. Ta dotyczyła jednostki, która miałaby prowadzić bazę o pojazdach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych oraz bazę ośrodków, które szkolą takie osoby. W procedowanym projekcie określono, iż placówkę taką wyznaczy minister właściwy do spraw gospodarki, tu wskazanie byłoby na PIM-ot. Zgłaszający poprawkę proponował, aby tę jednostkę, która będzie prowadziła i aktualizowała bazę internetową, jednak wskazywał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Uzasadniano, iż sam PIM-ot prowadzi także szkolenia, a przez to mogłoby dojść do zakłócenia konkurencyjności na tym rynku. Ministerstwo było przeciwne poprawce.

W dniu 28. lutego Sejm uchwalił ustawę. (jm)