Legislacja

Warunki prowadzenie kursów ADR uregulowane niekompletnie

22 lipca 2016

4b0f8ab16b5e3c1d49acce800c997e403f20c568

(543-40 fot. Jola Michasiewicz)

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. W rozporządzeniu pierwotnym zostały między innymi kwestie związane z przeprowadzaniem kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, takie jak wymagania dotyczące podmiotów prowadzących kursy oraz rodzaje i zakres kursów, ich ramowy program oraz minimalny czas ich trwania.

Jak czytamy w projekcie - prace nad nowelizacją ww. rozporządzenia zostały podjęte z powodu niepełnego uregulowania materii dotyczącej warunków prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Przepisy dotychczasowego rozporządzenia nie regulowały w sposób wystarczający wymagań dotyczące sali wykładowej. Nie został również określony program ćwiczeń praktycznych. Ponadto, dotychczasowe przepisy, nie wymagały od podmiotów prowadzących kursy, przechowywania dokumentacji w zakresie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu. Nieuregulowana była również kwestia dotycząca potwierdzania obecności na zajęciach. Ogólnikowość przepisów w/w zakresie, skutkowała występowaniem różnic w poziomie kształcenia. Projektowane rozporządzenie ma na celu rozwiązanie powyższych problemów przez doprecyzowanie wymogów dotyczących prowadzenia kursów.

I dalej: biorąc pod uwagę powyższe, nowelizacja rozporządzenia polegać będzie między innymi na uszczegółowieniu wymagań dotyczących sali wykładowej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków prowadzenia zajęć. Ponadto projektowane przepisy wprowadzają obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu. Rozwiązanie to pozwoli na weryfikację terminowości wydawania zaświadczeń. W zakresie czasu trwania kursu wskazano, iż kursant nie może uczestniczyć w więcej niż 8 godzinach zajęć dziennie. Dotychczasowe przepisy wprowadzały jedynie organicznie, co do maksymalnego czas trwania kursu. W związku z tym pojawiały się wątpliwości interpretacyjne, czy kursant uczestnicząc w więcej niż jednym kursie dziennie, mógł przekroczyć 8 godzinny limit. Ponadto w przedmiotowym rozporządzeniu wprowadzono obowiązek zapewnienia przerw w trakcie trwania kursu. Dodatkowo, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, przeprowadzenie poszczególnych zajęć wchodzących w skład kursu jest potwierdzane przez uczestnika kursu oraz wykładowcę. Powyższe rozwiązanie ma na celu zagwarantować, iż ośrodki szkoleń będą w pełni realizować program kursu. W zakresie programu szkoleń, dokonano korekty tematów wchodzących w skład kursu oraz określono czas, jaki powinien być przeznaczony na ich realizacje. Zgodnie z postulatami środowiska liczba godzin szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas została zmniejszona do 18 (taki minimalny wymiar godzin określa również umowa ADR).Dotychczasowe rozporządzenie pobieżnie regulowało również kwestie dotyczące ćwiczeń praktycznych, co skutkowało, wykrywanym podczas kontroli, nienależytym przygotowaniem podmiotów prowadzących kursy w tym zakresie. W związku z powyższym, projektowane przepisy określają program ćwiczeń praktycznych oraz sposób ich realizacji. Czas poświęcony na przeprowadzenie szkoleń praktycznych został zwiększony do 2 godzin lekcyjnych na każde 5 osób uczestniczących w kursie. Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w przepisie przejściowym (§ 2), nowe przepisy będą miały zostawanie do kursów rozpoczynających się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Natomiast w przypadku kursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.

Projekt skierowano do konsultacji.