Legislacja

Wiceminister w sprawie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

20 lutego 2023

Wiceminister w sprawie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Kazimierz Matuszny zapytał ministra infrastruktury: - Czy podległy Panu resort zauważa praktyczny problem w przeprowadzaniu przez starostwa kontroli prowadzonych kursów zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami? Znamy odpowiedź przedstawiciela resortu.

Zgłoszony problem. Interpelację poselską (nr 37852 [kliknij]) zgłosił Kazimierz Matuszny adresując ją do ministra infrastruktury. Poseł zwraca uwagę:

- po pierwsze: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151, ze zm.) w art. 27 ust. 1 nakłada na kierownika ośrodka szkolenia kierowców obowiązek przedstawienia staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu w celu umożliwienia osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenia kontroli dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwa w tych zajęciach (ust. 5 powołanej powyżej ustawy).

- po drugie: - Natomiast w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646, ze zm.) w art. 48. ust. 1 i 2 wymaga się zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Konkludując sformułował następujące pytanie: - W praktyce po przedstawieniu starostom przez kierowników ośrodków szkoleń kierowców listy uczestników kursu niezwłocznie rozpoczyna się szkolenie teoretyczne. Zanim starostwo kontrolujące szkolenia kierowców poinformuje dany ośrodek o zamiarze wszczęcia kontroli i wyznaczy jego termin, może zostać już w danym ośrodku zakończone szkolenie teoretyczne, które nie mogło zostać poddane kontroli. (…) Czy podległy Panu resort zauważa praktyczny problem w przeprowadzaniu przez starostwa kontroli prowadzonych kursów zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151, ze zm.)?

Odpowiedź przedstawiciela resortu infrastruktury. W imieniu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie.

Obowiązujące przepisy. Na początek analiza i przywołanie obowiązujących przepisów: - Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1212, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą”, organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.  Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy, kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach.

Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 1, starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, kontroluje ośrodek szkolenia kierowców co najmniej raz w roku lub jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:

1) analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku lub

2) analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii, lub

3) złożone na ośrodek skargi.

Stosownie do ustępu 3 powyższego artykułu analizę statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, sporządza starosta na podstawie danych uzyskanych:

1) z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców;

2) od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców.

Natomiast zgodnie z brzmieniem ust 4 powyższego artykułu 4. starosta, w ramach kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców, sprawdza:

1) spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1;

2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z:

a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,

b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,

c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6;

3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.

Oraz: - Stosownie do art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Konkluzja resortu. I oto jak podsumował podejmowaną kwestię wiceminister R. Weber: - Odnosząc się do zapytania podniesionego w interpelacji, pragnę zauważyć, że zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami starosta, który jest wskazany jako organ upoważniony do przeprowadzania kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców, przeprowadza te kontrole na ściśle określonych zasadach, w określonym zakresie i w określonym w przepisach trybie. Obowiązek kierownika OSK w zakresie przedstawienia dokumentacji powinien być realizowany na bieżąco i może być weryfikowany w toku kontroli, jeżeli zostanie ona przeprowadzona. Kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców dotyczy szerszego zakresu niż wyłącznie ten obowiązek i będzie obejmowała szkolenia, które się zakończyły lub nie, w zależności od okresu prowadzonej kontroli. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami kontrole te w głównej mierze prowadzone są na podstawie analiz statystycznych w zakresie zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia, czy też na podstawie analiz statystycznych naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnianych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku. Powyższe wskazuje, że kontrole te prowadzone są w sposób planowy i poprzedzone odpowiednimi analizami i przygotowaniem do kontroli osób, które będą je przeprowadzały. Wskazać również należy, że ustawa w sposób szczegółowy wskazuje również zakres, w jakim dana kontrola może być przeprowadzana.

Ponadto sposób i tryb przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej został szczegółowo określony w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Podkreślić trzeba, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest zasadniczo dostępne dla każdego, ale wiąże się z szeregiem różnego rodzaju obowiązków, wśród których możemy wskazać także obowiązkową kontrolę przedsiębiorcy. Swoboda działalności gospodarczej nie oznacza zatem braku kontroli ze strony odpowiednich organów, a w ściśle określonych przypadkach każdy przedsiębiorca może także podlegać stosownemu nadzorowi, będącemu niczym innym, jak działaniami prewencyjnymi, których zadaniem jest zabezpieczenie szeroko rozumianego interesu państwa, jak i obywateli przed niewłaściwym wykorzystywaniem swobody działalności gospodarczej. Kontrola może być przeprowadzona przez organ administracji publicznej zwłaszcza, gdy wykonywana działalność narusza lub może naruszyć obowiązujące przepisy lub gdy wykonywana działalność łamie obowiązujące przepisy prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców w przedmiocie przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej nie stoi na przeszkodzie prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia przez odpowiednich starostów kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Tematykę - na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS - będziemy kontynuowali. Czekamy na Państwa opinie i doświadczenia: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)