Legislacja

Wycofane tablice rejestracyjne – zwrócone i zniszczone przez producenta

9 sierpnia 2021

Wycofane tablice rejestracyjne – zwrócone i zniszczone przez producenta
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach [kliknij]. Został on wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 145.

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 74b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450, 463, 694 i 720) dodanym ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przepis ten wprowadza obowiązek przekazania przez organy rejestrujące tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku do producenta tablic i odbioru ich na własny koszt przez tego producenta oraz dokonania ich zniszczenia i zagospodarowania zgodnie z przepisami o odpadach.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2022 r. uwzględniając, iż w tym dniu wchodzi w życie art. 74b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720) dodany ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym o raz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).

Projekt został przesłany do konsultacji. (jm)