Legislacja

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów

3 kwietnia 2019

Wyrok w sprawie opłat za usuwanie pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 marca 2019 roku, uwzględniając zażalenie Prokuratury Rejonowej w Malborku, uchylił uchwałę Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku nr XXVII/268/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Zarzut rażącego naruszenia przepisów prawa. Prokurator wniósł w skardze o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały zarzucając jej rażące naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie granic swobody regulacyjnej przy ustalaniu stawek maksymalnych za przedmiotowe czynności.

Stawki rażąco odbiegały rzeczywistych kosztów. Uchwała została zaskarżona przez prokuratora, albowiem przyjęte w niej stawki oscylując w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązujących regulacjach, jednocześnie znacznie przewyższały rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez powiat, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług.

W ocenie prokuratury jedynymi przesłankami materialno-prawnymi wpływającymi na wysokość przyjętych opłat powinny być konieczność sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszone z tego tytułu faktyczne koszty. Tymczasem, jak wynikało z przeprowadzonej przez prokuratora analizy uzyskanych materiałów uchwalone stawki rażąco odbiegały od rzeczywistych kosztów ponoszonych za tego rodzaju czynności.

Prokuratura Krajowa