Legislacja

Zachowasz tablicę rejestracyjną?

7 października 2021

Zachowasz tablicę rejestracyjną?
(fot. PEXELS)

Do uzgodnień skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego [kliknij]. Przepisy wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. - o czym informowaliśmy [kliknij].

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450, 463, 694 i 720) dodanych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. zgodnie z opublikowanym Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu (Dz. U. poz. 1522). Na podstawie art. 73 ust. 1a ww. ustawy możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. Z kolei art. 74 ust. 2d ww. ustawy stanowi o możliwość odstąpienia w przypadku wniosku o zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na warunkach określonych w tym przepisie. W takiej sytuacji organ rejestrujący wydawać będzie właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych (art. 74 ust. 2e ww. ustawy).

Projekt został przekazany do uzgodnień pomiędzy resortami. (jm)