Legislacja

Senat ma poprawki do nowelizowanej ustawy o transporcie

8 października 2021

Senat ma poprawki do nowelizowanej ustawy o transporcie
Senator Artur Dunin, sprawozdawca Komisji Infrastruktury. 31. posiedzenie Senatu RP. 10. punkt porządku obrad - ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (7.10.2021 r.) (fot. screen)

W Senacie procedowanie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie m.in. szkolenia osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Senacka Komisja Infrastruktury przygotowała pakiet 12. poprawek oraz w swoim dodatkowym sprawozdaniu dodatkowe wnioski, które rekomendowała do przyjęcia podczas posiedzenia plenarnego. 31. posiedzenie Senatu RP zakończy się w dniu dzisiejszym, poprawki przed zamknięciem obrad będą głosowane.

Sprawozdanie senackiej Komisji Infrastruktury. Senator Artur Dunin w trakcie 31. posiedzenia plenarnego Senatu RP przedstawił pakiet poprawek do procedowanej ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 498 [kliknij]). Poprawki zgłosili senatorowie pracujący nad ustawą w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury. Senator sprawozdawca przypomniał, iż głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw jest dostosowanie polskiego prawodawstwa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o nr 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r. oraz dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Zmiany w ustawie dotyczą m.in. doprecyzowania i rozszerzenia stosowania wyjątków w zakresie dyrektywy w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, ustanowienia nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacyjnej kierowcy jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wymiany informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy, wprowadzenia profilu kierowcy zawodowego, rozszerzenia instytucji zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami. To są główne kwestie wynikające ze zmian wprowadzonych do tej ustawy.

Dyskusję, jaka odbyła się dzień wcześniej (6.10.br.) w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury A. Dunin ocenił jako dobrą i merytoryczną. Do członków Komisji skierował takie oto słowa: - Dziękuję wam za to, że faktycznie podeszliście do sprawy bardzo poważnie i merytorycznie. Zostało wprowadzonych 12 poprawek, wszystkie one zostały przyjęte przez komisję. Komisja rekomenduje przyjęcie tej ustawy z poprawkami (druk nr 498A [kliknij]).

Zgłoszono następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym; 3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. b w tiret pierwszym wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)”;

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 39c: a) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie: „– wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów wojewoda cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”, b) w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie: „– wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”;

4) w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: „…) w art. 2 po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu: „21b) profil kierowcy zawodowego – profil kierowcy zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;”;”;

5) w art. 2 w pkt 3 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 7 wyrazy „wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”;

6) w art. 3: a) w ust. 5 wyrazy „przeprowadzania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy”, b) w ust. 6 wyrazy „przeprowadzania badań profilaktycznych” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy”;

7) w art. 4 w pkt 1, w pkt 4 wyrazy „wykonanie badań lekarskich i psychologicznych” zastępuje się wyrazami „zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych”;

8) w art. 4 w pkt 12, ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E; 2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.”;

9) w art. 4: a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) w art. 34 w ust. 1 wyrazy „prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” zastępuje się wyrazami „prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”, b) w pkt 23 w lit. b oraz c wyrazy „badań profilaktycznych” zastępuje się wyrazami „badań lekarskich”;

10) w art. 4 w pkt 29 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–3” oraz dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informację o wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”;

11) w art. 4 w pkt 30, w art. 101 w ust. 3 wyrazy „kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3”;

12) w art. 33 w pkt 7 wyrazy „których wejście w życie wynika z komunikatu” zastępuje się wyrazami „które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie”.

W trakcie dyskusji plenarnej zgłoszono kolejną poprawkę: ustanowienie 5-letniego stażu pracy kandydata na instruktora, w tym także stażu w zakresie wykonywanych przewozów międzynarodowych. Senatorowie nie zgłosili zapytań do sprawozdawcy.

Stanowisko rządu przedstawił Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury. Odnosząc się do dodatkowej poprawki powiedział: - Założeniem Ministerstwa Infrastruktury jest to, aby instruktorem, czyli osobą szkolącą przyszłych kierowców zawodowych, kierowców, którzy prowadzą zarówno autobusy, jak i pojazdy ciężkie - nie tylko w kraju, ale również za granicą - była osoba doświadczona, mająca doświadczenie zarówno w transporcie krajowym, jak i właśnie międzynarodowym. I ten wymóg doświadczenia w transporcie międzynarodowym chcemy utrzymać. Uważam, że jest to ważne, przede wszystkim ze względu na potrzebę przekazania tego doświadczenia osobom młodszym, które dopiero aspirują do tego, żeby być kierowcą zawodowym. I to jest coś, co chcielibyśmy utrzymać w tym projekcie. Jeżeli chodzi o skrócenie tego stażu z 10 do 5 lat, to jesteśmy otwarci. Kiedy Wysoka Izba przyjmie tę poprawkę i będzie ona częścią ustawy przekazywanej między Senatem a Sejmem, to przyjrzymy się temu dokładniej. Jeżeli tam nie ma żadnego wytrychu, jeżeli tam nie ma jakiejś pułapki, jeżeli tam nie ma czegoś, jak to się mówi, zapisanego drobnym druczkiem, to będę rekomendował, aby ta poprawka została utrzymana w ustawie na poziomie Sejmu.

Dyskusja plenarna. Nikt senatorów nie zapisał się do głosu. Przemówienia do protokołu złożyli pleno titulo senatorowie Aleksander Szwed, Ryszard Świlski, Mariusz Gromko i Janusz Pęcherz oraz senator Wadim Tyszkiewicz. Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli senatorowie Jan Hamerski oraz Artur Dunin.

Zestaw wniosków. Komisja Infrastruktury ustosunkowała się do przedstawionych wniosków i przygotowała dodatkowe sprawozdanie, a w nim zestaw wniosków [kliknij]:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym; 3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. b w tiret pierwszym wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)”;

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 39c: a) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie: „– wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów wojewoda cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”, b) w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie: Poprawka KI poparta przez komisję „– wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”;

4) w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: „…) w art. 2 po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu: „21b) profil kierowcy zawodowego – profil kierowcy zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;”;”;

5) w art. 2 w pkt 3 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 7 wyrazy „wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”;

6) w art. 3: a) w ust. 5 wyrazy „przeprowadzania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy”, b) w ust. 6 wyrazy „przeprowadzania badań profilaktycznych” zastępuje się wyrazami „wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy”;

7) w art. 4 w pkt 1, w pkt 4 wyrazy „wykonanie badań lekarskich i psychologicznych” zastępuje się wyrazami „zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych”;

8) w art. 4 w pkt 12, ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E; 2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.”;

9) Uwaga: poprawka wycofana w art. 4 w pkt 12, ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E; 2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.”;

10) w art. 4: a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) w art. 34 w ust. 1 wyrazy „prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” zastępuje się wyrazami „prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”, b) w pkt 23 w lit. b oraz c wyrazy „badań profilaktycznych” zastępuje się wyrazami „badań lekarskich”;

11) w art. 4 w pkt 29 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–3” oraz dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informację o wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”;

12) w art. 4 w pkt 30, w art. 101 w ust. 3 wyrazy „kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3”;

13) dodaje się art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A. B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.”;

Głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec drugiego dnia posiedzenia Senatu.

14) w art. 33 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: „…) art. 32a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2021 r.;”;

15) w art. 33 w pkt 7 wyrazy „których wejście w życie wynika z komunikatu” zastępuje się wyrazami „które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie”.

Głosowania odbędą się na zakończenie dzisiejszego dnia posiedzenia plenarnego. (jm)