Legislacja

Zalecili automatyczny nadzór nad ruchem drogowym

21 listopada 2008

Komisja Europejska za najlepszy sposób ograniczania liczby ofiar wypadków drogowych uznała automatyczną kontrolę nad ruchem drogowym i zaleciła stosowanie tego środka we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa, które uruchomiły systemy automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, oparte o sieć urządzeń automatycznie rejestrujących przekraczanie dopuszczalnych prędkości (m.in. Francja, Włochy, Wielka Brytania, Holandia oraz Niemcy), odnotowały wysoką ich skuteczność, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Przykład Francji. W kraju tym, już w 2002 r. podjęto decyzję o utworzeniu w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli prędkości. Efekt zaskoczył samych pomysłodawców. W 2001 r. we Francji zginęły 8162 osoby, w 2006 r. liczba ta spadła do 4603 osób. Francuskie Krajowe Międzyresortowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obliczyło, że 75% śmiertelnych ofiar wypadków, jakim udało się zapobiec, zostało uratowanych dzięki zmniejszeniu średnich prędkości pojazdów. Jechały one wolniej, gdyż uruchomiono automatyczny system nadzoru nad ruchem drogowym. Od kiedy system ten funkcjonuje, liczba znacznych przekroczeń prędkości spadła we Francji o 80%. A statystki wypadków jednoznacznie wykazują zależność pomiędzy średnimi prędkościami pojazdów a liczbą i skutkami wypadków drogowych. Wypływa z tego wniosek, że jednym z podstawowych sposobów ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar jest skuteczna kontrola prędkości.
W Polsce już w 1995 r. prowadzono prace nad stworzeniem długofalowych rozwiązań mających w istotny sposób ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Stwierdzono, że przyczyny wzrostu wypadków nie wynikają z błędów w zarządzaniu służbami ruchu drogowego Policji. Zakres skutecznego jej oddziaływania na niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego jest ograniczony i na przestrzeni ostatnich lat osiągnął swe maksimum. Za jedyne rozwiązanie, które w szybkim czasie i w efektywny sposób doprowadzi do istotnego ograniczenia liczby wypadków oraz ich ofiar, w szczególności ofiar śmiertelnych, uznano utworzenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Centrum automatycznego nadzoru powstanie w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wprowadzenie systemu poprzedzone zostanie przeglądem dróg i ich oznakowania, w tym weryfikacją ograniczeń prędkości. Maszty z fotoradarami instalowane będą w sposób planowy i przemyślany. Ponadto zostanie zniesiony system punktów karnych za naruszenia dopuszczalnych prędkości, który zastąpić mają wysokie mandaty. Planowane jest zróżnicowanie odpowiedzialności za naruszenie prędkości w obszarze zabudowanym, na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach. W ramach postępowania administracyjnego, w przypadku braku wskazania kierującego pojazdem, za popełnione naruszenie będzie odpowiadał właściciel. W celu uproszczenia postępowania sprawca naruszenia może dobrowolnie poddać się karze. Uruchomienie systemu powinno prowadzić do usprawnienia procedury nakładania sankcji za naruszenia dopuszczalnych prędkości i – w konsekwencji – odciążenie policji oraz skierowanie dodatkowych 500 funkcjonariuszy do służby na drogach. Centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym będzie jednostką samofinansującą. Nadwyżki dochodów przeznaczane będą na inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.