Legislacja

Żandarmi Wojskowi nałożą mandat

11 kwietnia 2017

Żandarmi Wojskowi nałożą mandat
(fot. J. Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.746). I tak są oni upoważnieni do nakładania grzywien z określonych przepisów następujących aktów: kodeksu wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Prawo przewozowe; ustawy o ochronie przyrody; o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; o cudzoziemcach; o ochronie zwierząt i inne. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. (jm)

Słowa kluczowe mandaty Żandarmeria Wojskowa