Legislacja

Będzie nowe rozporządzenie ws. certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

11 kwietnia 2017

Będzie nowe rozporządzenie ws. certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
(fot. J. Michasiewicz)

Trwają konsultacje nad sygnowanym datą 4 kwietnia br. projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Omówienie wyników konsultacji zostanie pomieszczone w raporcie pokonsultacyjnym.

Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z potrzeby wzmocnienia nadzoru ministra właściwego do spraw transportu nad procesem certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, co jest realizowane poprzez udział właściwego merytorycznie przedstawiciela ministra o charakterze przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Projekt określa jednostki, przy których działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzający egzamin pisemny, wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji i tryb ustalania jej składu, rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych oraz tryb zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych z egzaminu pisemnego. Jak czytamy w uzasadnienie – projekt przewiduje tzw. okres przejściowy. W sprawach komisji egzaminacyjnych, jak również w sprawach trybu zwalniania z egzaminu pisemnego osób ubiegających się o certyfikat, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektu (14 dni od dnia publikacji) będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Nie będzie zatem konieczności odwoływania powołanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia składów komisji, jak również konieczności powtarzania procedury zwalniania z egzaminu pisemnego osób, które złożyły w tej sprawie wnioski. Ponadto założono zmniejszenie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej poprzez zniesienia wymogu przedstawienia przez kandydata oryginałów dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Z dniem wejścia w życie nowego brzmienia rozporządzenie utraci moc akt z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji i kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (2013.837).

 (jm)