Legislacja

Zbycie i nabycie pojazdu: zmieniane procedury i kary

31 maja 2023

Zbycie i nabycie pojazdu: zmieniane procedury i kary
(fot. PIXABAY)

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wraz z autopoprawką. Zaproponowana poprawka ma uporządkować obecny stan prawny, określono sztywne kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o jej zbyciu.

W autopoprawce do rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wraz z autopoprawką (autopoprawka przyjętą przez rząd w obiegowym trybie uzgodnień). Przypomnijmy projekt opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji [kliknij] [kliknij]. Otóż w przywołanej autopoprawce – procedowanej w Sejmie RP łącznie z projektem ustawy - autorzy przepisów wprowadzają m.inn. zmianę: W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę: dodaje się art. 73aa w brzmieniu (fragment [kliknij]): „Art. 73aa. 1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dopuszczenia do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;

3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”

Autorzy projektu uzasadniają, iż ta i dalsze zmiany pozwolą na optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii dla ochrony Polaków i uznali za zasadne dodatkowe uzupełnienie pierwotnego projektu o upraszczające rozwiązania prawne, których wdrożenie będzie możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu obsługującemu Centralną Ewidencję Kierowców i Pojazdów. A precyzyjniej: „Dlatego proponuje się autopoprawkę, której zasadniczym celem jest zapewnienie kierowcom i właścicielom pojazdów - zniesienie biurokratycznych barier w zakresie związanym z ich obsługą.”. Zaproponowane zmiany obejmują: poprawę przepisów nakładających na właścicieli pojazdów kary pieniężne za niezgłoszenie w terminie zbycia lub nabycia pojazdu. Jak się dowiadujemy z uzasadnienia rozwiązania prawne wprowadzone 1 stycznia 2020 r., nakładające na właścicieli pojazdów ww. kary, w perspektywie kilku lat ich stosowania, okazały się nieskuteczne oraz powodujące istotne niedogodności dla obywateli i samorządów. Zaproponowana poprawka porządkuje obecny stan prawny i ma na celu ograniczyć obowiązki po stronie obywateli, a także uprościć i skrócić procedury administracyjne. Obowiązek zawiadomienia starosty ma być zastąpiony obowiązkiem rejestracji. Wprowadzana jest także określona sztywna (w miejsce obowiązujących widełek) wysokość kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

Potrzeba zmiany przepisów w zaproponowanym zakresie i brzmieniu wynika z potrzeby kontroli wjazdu pojazdów do strefy czystego transportu. Dane w CEP mają być aktualne. Autorzy wskazują też na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawę zmiany przepisów rząd uznał za pilną. Zaproponowano, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2024 r. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, po czym – wobec zgłoszonych poprawek – tekst wrócił do Komisji, ta już przygotowała sprawozdanie z podjętych prac. Dokument z wnioskiem o przyjęcie części poprawek czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Najbliższe, 77. Posiedzenie odbędzie się w dniach 13, 14, 15 i 16 czerwca br. tymczasem projekt nie trafił do porządku obrad. (jm)