Legislacja

Zmiany opłat ewidencyjnych

6 kwietnia 2022

Zmiany opłat ewidencyjnych
RCL. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców [kliknij] (screen)

Z dniem 5 kwietnia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2022.738) [kliknij].

Wydane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2021.450, z późn. zm.) określa: wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania, a także wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Określony został - obowiązujący od 1 kwietnia br. - nowy wzór sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Traci moc rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2019.2546).